Religionsdidaktik

I vår samtid är religion en globalt aktuell fråga, och Sveriges religiösa mångfald har aldrig varit större än den är idag. Förståelsen av religion som fenomen, liksom förmågan att analysera hur religion kan ta sig olika uttryck i samhället är nödvändig för många yrkesgrupper, inte minst för lärare och skolpersonal.

Det religionsdidaktiska forskningsfältet inbegriper studiet av religion i sammanhang som rör undervisning och lärande och beskrivs ofta som praxisnära eftersom det tar sin utgångspunkt i den praktiskt pedagogiska verksamheten. Studier bedrivs i såväl religiösa som icke-religiösa sammanhang. Religionsdidaktiken ger utrymme för reflektion kring lärande och undervisning i och utanför klassrummet.

Inom ramen för religionsdidaktik ryms teori som berör frågor om t ex kunskap, sanningsanspråk och värden i relation till undervisning. Frågor om urval, kommunikation, legitimitet och ämnesidentitet är också centrala.  Kunskaper från t ex religionsvetenskap och utbildningsvetenskap är nödvändiga för att forskning och undervisning ska kunna betraktas som religionsdidaktisk.

Religionsdidaktska publikationer
Jenny Berglund sitter med i redaktionskommittén för den internationella publikationsserien  Brill Research Perspectives in Religion and Education som ges ut för första gången 2019. Tidskriften kommer att samla forskares sammanfattningar av det aktuella läget för forskning inom utbildning och religion.
Läs mer om skriftserien

Religionsdidaktisk forskning
Religionsdidaktisk undervisning