Foto: Steven Dahl
Foto: Steven Dahl

Steven Dahl, doktorand vid HSD, bygger vidare på temat för sin licentiatavhandling: "Folkmord som film. Gymnasieelevers möten med  Hotel Rwanda – en receptionsstudie"

Licentiatavhandlingens övergripande syfte var att belysa de meningsskapande processer som en grupp gymnasieelever gav uttryck för i mötet med filmen Hotel Rwanda (2004). Trots att budskapet i filmens gestaltning av folkmordet i Rwanda var entydigt skilde sig de slutsatser och lärdomar som eleverna formulerade åt beroende på vilka ingångsvärden de hade när de såg filmen. Medan vissa elever formulerade en optimistisk syn på framtiden gav andra elever uttryck för en djupt pessimistisk hållning, som vid flera tillfällen kunde härledas ur en mycket mörk syn på människan. En stor grupp av elever uppvisade en stor osäkerhet kring möjligheterna att förhindra folkmord i framtiden.

Hela licentiatavhandlingen finns tillgänglig via: Lund University Publications

Läs mer om Stevens fortsatta doktorandforskning vid HSD via: profilsidan