Agenda 2030 är ett komplext ramverk genom att vara en politisk kompromiss. Agendan ska skapa en helhet genom mål som är universella, integrerade och odelbara, samtidigt som hänsyn tas till nationella omständigheter. Friheten för varje nation att avgöra hur målen ska implementeras kan ses som agendans styrka, men också dess svaghet genom att det uppstår intressekonflikter. Det här numret handlar om hur lärare kan förhålla sig till denna komplexitet och vad en didaktisk blick på agendan kan innebära. En viktig insikt är att när du som lärare arbetar med de Globala målen med dina elever, gör du det tillsammans med lärare och elever i hela världen. Vi har alla samma mål och samma vision att arbeta mot, och ett gemensamt ansvar - att undervisa för en hållbar framtid.

 

 

Uppe i vänstra hörnet (intill i-symbolen) på förvisningsfönstret finns en nedåtgående pil (Download) där du kan ladda ner numret som PDF-fil om du föredrar det.

SO-didaktik har nu funnits i två år. Sedan starten i maj 2016 har ambitionen varit att tidskriften ska engagera, väcka frågor runt och inspirera undervisningen i SO-ämnena. Förhoppningen är att tidskriften ska fylla en funktion för lärares professionella lärande och vara en plattform för att integrera vetenskaplig grund med beprövad erfarenhet.