I avhandlingen undersöks hur tre lärare i högstadiet skapar didaktiska rum för bildpedagogiskt lärande i undervisningssituationer där digitalt bildarbete står i fokus.
Då bildundervisningen bedrivs med hjälp av digitala tekniker, som en dator, skapas nya möjligheter. När eleverna exempelvis får tillgång till bilder från internet erbjuds också möjligheter att använda och kombinera bilder och texter som de själva inte åstadkommit från grunden, vilket innebär nya potentialer till aktivt deltagande i vår visuella kultur. Arbete med visuell kultur och användandet av digital teknik innebär en förändring av undervisningen där nya möjligheter kan skapas, inte bara en ny teknik där kända visuella uttryck används. Det genererar nya möjligheter för lärare att arbeta med vad visuella uttryck gör och hur de skapar mening förutom att lära sig tekniken.
 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i arbete med datorer i bildundervisningen för att se på vilket sätt lärare och elever interagerar när arbete sker med digitala bilder och digitala verktyg. Särskilt intresse har riktats mot hur lärarna lägger upp arbetet och hur de behandlar bildämnets visuella och kommunikativa aspekter. I undersökningen studeras lärarnas interaktion med elever när de arbetar med datorer.
 
Det empiriska materialet härrör från tre lärare i grundskolans senare år. Studien tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismens tankar om att deltagarna i en social gemenskap konstruerar och förstår sin värld i interaktion med andra och att förståelsen inte är statisk utan skiftar beroende på hur våra sammanhang förändras. I analysen används diskurspsykologi, särskilt socialkonstuktionisten John Shotters begrepp joint action, liksom språkteoretikern Michail Bakhtins tankar om dialogism och lärande.
 
ISBN: 978-91-7447-889-1