Spänningsfyllda erfarenheter – ämnesdidaktik i skilda kontexter
 

Ämnesdidaktik är ett kunskapsområde i ett spänningsfält mellan olika discipliner, praktiker och verksamhetsområden. Artikelbidragen speglar den komplexitet, tvärvetenskaplighet och mångfald som präglar fältet.

De olika bidragen handlar om utmaningar knutna till lärares klassrumspraktik och ­reflektion kring lärarrollen. Läsaren får ta del av olika undervisnings- och lärandesituationer inom religionskunskap, historia och samhällskunskap. Några texter tar upp tvärgående museipedagogiska och konstpedagogiska teman.

CeHum (Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik) skriftserie vänder sig till lärarstuderande, verksamma lärare och lärarutbildare. Skriftserien vill fördjupa och utveckla ämnesdidaktiska frågor och problem, i synnerhet i olika skolpraktiker och utbildningssammanhang.

Författare

Temaredaktörer i denna utgåva: Geir Skeie och Maria Olson.

Medverkande författare: Geir Skeie, Niclas Runebou, Maria Olson, Karin Gunnarsson, Anne Lidén, Annika Bergsland, Ylva Wibaeus, Anna-Carin Stymne.

CeHum skriftserie nr 1
ISBN: 978-91-7656-688-6