Artikeln undersöker hur lärande av historisk källtolkning, med ett interkulturellt perspektiv på vikingatiden, kan möjliggöras genom historiskt undersökningsarbete med arkeologiska föremål i mellanstadiets historieundervisning. Utgångspunkten för designen var tre principer: i) undersökningsarbete utifrån en autentisk interkulturell fråga, ii) undersökningsarbete med fokus på källtolkning, och iii) undersökningsarbete genom materiell kultur i form av arkeologiska föremål. Artikeln adresserar två forskningsfrågor: för det första, hur möjliggjorde undervisningsdesignen och genomförandet av undervisningen det avsedda lärandet, och för det andra, vilka hinder för lärandet uppstod i undervisningen?

 

Undersökningsarbetet genomfördes som undervisning i fyra steg. I det första steget etablerades undersökningsfrågan genom fysiska replikor av arabiska silvermynt, som syftade till att aktivera elevernas historiemedvetande. I det andra steget introducerades en tolkningsmodell och eleverna började öva tolkning på moderna svenska mynt och på de arabiska replikorna med kontextuella historiska fakta, med avsikten att etablera förståelsen av tolkning genom att ställa frågor. I det tredje steget övade eleverna praktiskt tolkningsarbete med ytterligare föremål och kontextuella fakta. Slutligen, i det fjärde steget konstruerade klassen tillsammans ett svar på undersökningsfrågan utifrån tolkningarna av de arkeologiska föremålen. Elevgrupperna bidrog med historiska förklaringar där de använde föremålen som belägg.

 

Resultaten indikerar att yngre elever kan engageras i disciplinärt historiskt resonerande och att arkeologiska föremål kan stödja lärande av interkulturella historiska perspektiv, men att den kanske största potentialen finns i de inledande delarna av undersökningsarbetet där intresset väcks och frågorna ställs, snarare än i slutfasen där slutsatserna formuleras och beläggs. Avslutningsvis föreslås det att arkeologiska föremål kanske är mest effektiva i fråga om att initiera historiskt resonerande som undersökande arbete genom att ställa historiska frågor och genom att kontextualisera observationer.