Uppfattar studenter undervisning i statsvetenskap som politisk? På vilket sätt?

I en artikel av Linda Ekström, lektor i samhällskunskap, Södertörns högskola, och Cecilia Lundholm, HSD, presenteras en studie som visar hur studenter under första terminen i statsvetenskap uppfattar och brottas med aspekter som rör ämnet och vetenskap. Det rör deras uppfattningar om vad som är objektiv respektive subjektiv kunskap i ämnet samt om lärarna varit partiska/opartiska. Miljöproblem ses inte som värdeladdade frågor (trots att ämnet hanterar just intressekonflikter rörande dessa) – däremot uppfattas ’skolfrågor’ och forskning om skolan som värdeladdad och kontroversiell. 

I artikeln pekar författarna på att ämnet i sig innehåller forskningsområden som rör både empiriska och normativa frågor samt olika epistemologier – en tolkande tradition och en positivistisk. Detta bidrar troligtvis till svårigheter att förstå statsvetenskap som vetenskap och en förståelse av att forskning är objektiv på olika sätt - vilket tycks inverka på studenternas lärande och syn på ämnet. Ett synliggörande i undervisning av multipla epistemologier och olika typer av forskning skulle kunna stödja lärande och utveckla studenters sätt att resonera om objektivitet/subjektivitet och fakta/åsikter (jfr avhandling av Tväråna 2019 och Lundholm 2019).