Grundläggande behörighet är ett förkunskapskrav som krävs för all högskoleutbildning, både för grund- och avancerad nivå. Ett slags minimikrav för att kunna klara av studierna.

Till en del utbildningar krävs ytterligare förkunskaper och det kallas för särskild behörighet. Kravet på särskild behörighet kan se olika ut beroende på vilken utbildning det gäller.

Om du saknar den formella behörigheten kan du ansöka om  Ansökan om undantag från behörighetskrav (409 Kb) , blankett hittar du längst ned på sidan. 

Du som har utbildning från något annat land än Sverige, läs mer under Utländsk gymnasieutbildning om grundläggande behörighet.

I Stockholms universitets utbildningskatalog ser du vilket förkunskapskrav som gäller för varje program eller kurs.

Om du istället för undantag från förkunskapskraven vill åberopa behörighet genom att du förvärvat likvärdiga kunskaper på annat sätt (exempelvis genom att du en längre tid arbetat inom det fält som kursen behandlar) hänvisar vi till den information som finns på Antagning.se om ansökan om prövning av reell kompetens.

Dispens från behörighetskrav till kurs inom program

För att kunna bli antagen till en kurs måste du uppfylla behörighetskraven. Om du inte uppfyller kraven kan du ansöka om dispens. 

Du som är registrerad på ett program kan ansöka om dispens för kurser inom programmet. Du kan bara ansöka om dispens, från förkunskapskrav och andra villkor, för en kurs i taget och dispens kan endast beviljas en gång per kurs. Därmed kan du inte få dispens en gång till om du hoppar av kursen och söker den på nytt.

Dispens från förkunskapskrav kan sökas för kurser som ingår i ett program. Det är studierektor som bedömer och beviljar dispenser.

Dispens från behörighetskrav ges i undantagsfall vid särskilda skäl, och i regel gäller därför att i möjligaste mån att göra om examinationer för att uppnå behörighet. Sådana särskilda skäl kan vara sjukdom, dödsfall i familjen, ändrade familjeförhållanden eller liknande som förhindrat att sökande kunnat ta alla poäng som krävs. Vid ansökan görs en bedömning om möjligheten att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll utan förkunskapskraven. 

Även om du får beviljad dispens är det viktigt att du sedan slutför de kurser du saknade för att uppfylla behörighetskraven. Detta för att du ska kunna uppfylla behörighetskraven för kurser du läser längre fram i din utbildning samt för att du ska kunna ta ut din examen. Förskunskapskraven finner du i kursplanen som du hittar på din kurshemsida eller via Stockholms universitets webbkatalog.

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast fyra veckor innan kursen/programmet startar. Beslut meddelas cirka en vecka innan kursen startar. Ansökningar som inkommer senare än fyra veckor innan, handläggs så snart som möjligt i mån av tid.