Ansökan om återupptagande av studier

Du ansöker om ditt återupptagande  genom att skicka e-post till studievägledningen.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), samhällsvetenskap eller humaniora, lärarutbildningen med antagning t o m VT11 i praktisk/estetiska ämnen, ämneslärarprogrammet inriktning historia, religionskunskap och samhällsorienterande ämnen: studievagledning@hsd.su.se.

Kombinationsprogrammet: kub@su.se.

Mejlet ska innehålla följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Datum för återupptagande
  • Jag avser att läsa följande kurs/kurser

Viktiga datum

Du måste anmäla återupptagande av studier skriftligt senast 1 april inför höstterminen och 1 oktober inför vårterminen för att vi ska kunna garantera att du får behålla din studieplats på programmet efter studieuppehållet. Inkommer din ansökan om återupptagande senare än ovan angivna datum minskar möjligheten till plats på kurs och därmed beviljat återupptagande.

Kursval

Du kan  eventuellt också behöva göra ett kursval på www.su.se/lararutbildningar (val inom lärarprogrammet). Här gäller senast 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen. Om du behöver välja kurs inför nästa termin eller ej beror på var du befinner dig i dina studier samt vilket program du är antagen till. Studiegångar finns på www.cehum.su.se under fliken "Utbildning". Är du osäker kan du kontakta studievägledningen.

Om du vill återuppta studierna med en kurs som inte finns med i det sökbara utbudet på www.su.se/lararutbildningar, exempelvis andra delen av din inriktning 31-60 hp eller om du vill omregistreras på en kurs, ange kursens namn i ditt mejl till studievägledningen.

Viktigt att läsa om studieuppehåll

När du ansöker om studieuppehåll så gör vi en bedömning av de skäl du anger men även en bedömning av de möjligheter du har att återuppta studierna efter önskat studieuppehåll. Vi beviljar endast studieuppehåll om vi kan garantera att du vid planerat återupptagande kan ges möjlighet att läsa de kurser som krävs för examen (eller eventuellt motsvarande ersättningskurser).

Om du har ett oanmält uppehåll, eller om vi avslagit din ansökan om studieuppehåll och du ändå valt att ta ett uppehåll, så har du rätt att ansöka om återupptagande inför varje termin inom ramen för programmets examinationsrätt.

Ett beviljat studieuppehåll, samt beviljat återupptagande, innebär att vi gett dig en garanti om att du kan fullfölja programmet inom ramen för dess examinationsrätt. Denna garanti gäller för den/de terminer som din beviljade ansökan berört.

Din VFU-plats reserveras åt dig för max ett års studieuppehåll. Beviljas du, efter ny ansökan, uppehåll längre än ett år så är det med din vetskap om att du kan behöva ansöka om ny VFU-plats vid återupptagande.

Högskoleförordningen

Högskoleförordningen (1993:100) anger att om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Universitets- och högskolerådets författning HSVFS 2012:8 förtydligar:

4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbe¬fäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. (HSVFS 2012:8).

5 § Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod.

Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta.

Stockholms universitets antagningsordning

Vill du läsa antagningsordningen i sin helhet? Gå till www.su.se/regelboken > Bok 2 > Utbildning på grund- och avancerad nivå > Antagningsordning. Högskoleförordningen samt ovan angivna författning från Högskoleverket kan sökas fram via Svensk författningssamling. Nedanstående finner du under avsnitt 15:

Den som avser att göra ett uppehåll i sina studier på ett program eller en kurs vid Stockholms universitet ska anmäla detta till ansvarig institution och ange skälen till uppehållet. Den sökande kan då beviljas återkomst i studierna efter uppehållet.

I beslutet ska studieuppehållets längd anges och om den sökande får fortsätta sina studier vid återkomsten. Medges inte den sökande rätt att återkomma, ska beslutet innehålla information om hur det kan överklagas (avsnitt 17).

Den som inte anmält studieuppehåll i förväg, får fortsätta sina studier vid återkomsten i mån av plats, se avsnitt 5.5.