Omslaget till Elin Mankers doktorsavhandling Förlagd form.
Omslaget till Elin Mankers doktorsavhandling Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890, utgiven vid Gidlunds förlag.

1800-talets eklektiska formspråk har behandlats styvmoderligt i designhistorien. Detta trots att de föremål och interiörer som skapades i många avseenden var helt moderna och startpunkten för den designkultur vi lever i idag. Föremålen tillverkades seriellt i fabriker med flera hantverkare och maskiner inblandade i produktionen. I hemmen inredde människor med det senaste och mest moderna från handeln, inspirerade av nyhetsförmedlingen i den illustrerade pressen.

Fokus på formspråk

Konstvetaren Elin Manker undersöker i sin doktorsavhandling Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890 designprocesser i det sena 1800-talets fabriksproduktion med särskilt fokus på hur formspråk diskuterades och praktiserades. 

Hon analyserar också den estetiska teoribildning som omgärdade tillverkningen av vardagsföremål. Det eklektiska formspråket får härigenom en konst- och designvetenskaplig genomlysning vilken begripliggör hur det tänktes som konstnärligt, rationellt och modernt.

Elin Manker
Elin Manker.

I avhandlingen möter vi ett 1800-tal karaktäriserat av estetisk innovationskraft och mångsidiga designpraktiker. De aktiva blickarna bakåt blir i 1800-talets designprocess intimt förknippad med rörelsen framåt.

Disputationen öppen för alla

Den 11 oktober lägger Elin Manker fram avhandlingen i Institutionen för kultur och estetiks auditorium. Disputationen är öppen för alla intresserade. 

Opponent: professor Kjetil Fallan, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Ordförande: professor Anna Dahlgren, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.