Humanistiska teatern vid Uppsala universitet. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Humanistiska teatern vid Uppsala universitet. Foto: Jean-Baptiste Béranger

 

Konferensen är den sjätte i ordningen och arrangeras med stöd av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Från institutionen deltar Per-Olof Mattsson, docent i litteraturvetenskap, och Maria Wahlström, universitetslektor i litteraturvetenskap.

Program för konferensen.

Till konferensens hemsida på Uppsala universitets webb.

Om årets tema

Arbetarförfattaren är både en biografisk person och en litterär gestalt. Vid konferensen Nordisk arbetarlitteratur VI, 2018 vill vi ta ett handfast grepp om författaren – den som skriver, beskriver och beskrivs. Utgångspunkten är arbetarperspektivet. Det kan handla om författarens självbild, biografins eller självbiografins gestaltning, fotogra-fiet, radiorösten eller recensionens författarpresentation. Går det att definiera arbetar-författaren? Är det kroppen som avgör? Skapas hen genom de litterära verken? Ryms kvinnorna? Vem är arbetarförfattaren i de olika nordiska länderna? I skilda tidspe-rioder?

Litteraturforskningen har under decennier uppehållit sig vid det lilla ordet ”av” i den klassiska definitionen av arbetarlitteratur (”av, om och för arbetare”). Ofta har diskussionen rört strukturella frågor om organisatorisk och kollektiv förankring, klassdefinitioner och social tillhörighet.

Årets tema vill vara konkret, empiriskt och materialinriktat med målet att utvinna ny kunskap om arbetarförfattarens profil och identitet i de nordiska länderna.