Kulturvetenskapliga produktionsstudier - forskarkurs 10 hp

Forskarkurs i samarbete mellan SU och Kulturhuset/Stadsteatern

MostPhotos/FOTO: ROLAND LUNDGREN

Med start i oktober 2021 ges en ny fakultetsövergripande doktorandkurs med fokus på ’kulturproduktion’ i regi av SU (IMS, IKE och FEK) och Kulturhuset/Stadsteatern (KHST). Doktorander vid alla universitetets institutioner är välkomna.

Kursen på 10 hp ges inom ramverket för det avtal som SU tillsammans med KHST tecknade under 2020. Kursen förenar teori och praktik och doktoranderna ges möjlighet att bedriva fältarbete genom att följa en specifik produktion (t ex teaterproduktion, föreläsningsserie, utställning) på plats på KHST under 7 veckor.

Kursstart:

21 oktober - 2021

Anmälan:

Anmälan görs senast den 1 oktober och sänds till Louise Wallenberg (louise.wallenberg@ims.su.se). 

NB. Kursen har endast fem platser, men kommer förhoppningsvis att breddas då den ges en andra gång under 2022.

 

Kursens syfte är att ge doktorander möjlighet att tillämpa teoretiska och metodologiska kunskaper och intressen på ett konkret forskningsämne inom ramen för en fältstudie. Fältstudien genomförs på en kulturinstitution, d v s arbetsplats, med relevans för det historiska-filosofiska området inom humaniora och samhällsvetenskap. Fältstudien ska resultera i en vetenskaplig undersökning av ett valt forskningsproblem eller -fråga. Möjliga forskningsområden innefattar bland annat tolkningsteori, marknadsföring, konsumtionsteori, sociologi, organisationsteori, och fenomenologi.
Kursens inledande seminarier behandlar teori och metod för fältstudien, och hjälper studenterna formulera sin forskningsfråga i dialog med ansvarig lärare och kontaktpersonen på arbetsplatsen. Såväl arbetsplatsen som forskningsfrågan, som väljs av studenten, måste godkännas av läraren i samråd med partnerarbetsplatsen.
 

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna:
1) utveckla och praktiskt tillämpa teorier och metoder relevanta för fältstudien;
2) planera och genomföra en fältstudie;
3) beskriva och analysera en relevant forskningsfråga baserat på insamlade data;
4) kritiskt reflektera över praktiska erfarenheter i relation till teoretiska perspektiv och metodologiska tillvägagångssätt.

Kursen består i utformning och genomförande av fältstudien, skrivandet av en forskningsrapport, inledande och peer-granskande seminarier och en avslutande presentation på arbetsplatsen.

Deltagande i seminarier och genomförande av fältstudien är obligatoriska inslag i kursen.

Examinationen består av en muntlig presentation, en muntlig peer-review, och en skriftlig forskningsrapport om ca 6000 ord.

Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid humanistisk eller annan fakultet vid Stockholms universitet, eller motsvarande vid annat lärosäte.

 

Anmälan till kursen

Anmälan görs senast den 1 oktober och sänds till Louise Wallenberg (louise.wallenberg@ims.su.se). 

 

Publiceras senast en månad innan kursstart 

 

Literature FALL 2021 Cultural Studies of Production

Litteraturlista FV17510 HT21 (125 Kb)

 

Kontakt

Kursansvarig

Sök bland våra utbildningar