Om oss

Institutionen för språkdidaktik (ISD) är en av sex programansvariga institutioner inom Stockholms universitets lärarutbildningar. Vår kärnverksamhet inbegriper såväl forskning som utbildning inom huvudområdena språkdidaktik och svenska som andraspråk.

Institutionen för språkdidaktik bildades 2008, vid samgåendet mellan Stockholms universitet och tidigare Lärarhögskolan. Vi tillhör den Humanistiska fakulteten. Till institutionen hör tre fristående enheter med egna uppdrag: Nationella prov i sfi, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) och Språkstudion.

Institutionen i siffror

110 anställda

1700 studenter

3 lärarprogram med sammanlagt 34 inriktningar

1 masterprogram

102 kurser

13 doktorander


 

Omfattande utbildningsuppdrag

Institutionens utbildningsuppdrag är omfattande och består av undervisning inom fristående kurser, lärarutbildningar och uppdragsutbildningar. Vi utbildar blivande lärare och erbjuder kompetensutveckling för redan verksamma lärare och skolledare. Utbildning ges på grundnivå och avancerad nivå inom våra huvudområden språkdidaktik och svenska som andraspråk.

Våra utbildningar utvecklas i nära samarbete med universitetets ämnesdidaktiska institutioner och ämnesinstitutioner, samt i dialog och samverkan med skolhuvudmän. Vårt utbildningsfokus ligger på den språkdidaktiska kompetensen.

Programansvarig institution

Vid Stockholms universitet är ansvaret för lärarutbildningarna fördelat på flera institutioner. Institutionen för språkdidaktik har programansvar för grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 samt för ämneslärarprogrammets inriktning mot språk, vilket inbegriper ett ansvar att kvalitetssäkra dessa utbildningar vad gäller akademisk nivå, professionsrelevans och progression.

Läs här om våra utbildningar

Så fungerar lärarutbildningarna vid Stockholms universitet


 

Stark och dynamisk forskningsmiljö

Institutionen för språkdidaktik präglas av en stark och dynamisk forskningsmiljö. Vi bedriver språk- och litteraturdidaktisk forskning med inriktning mot svenska, svenska som andraspråk, engelska, moderna språk, samt inom flerspråkighet, språkinlärning, språkutveckling, läs- och skrivutveckling och litteracitet. Institutionen är en viktig aktör inom fältet Andraspråk och tvåspråkighet som är ett av Humanistiska fakultetens ledande forskningsområden.

Forskarutbildningen utgör en viktig del av vår verksamhet. Doktorander antas till forskarutbildningsämnet språkdidaktik och väljer sitt avhandlingsämne med fokus på något av institutionens centrala områden.

Läs här om vår forskning


 

Goda internationella kontakter

Vid Institutionen för språkdidaktik finns goda möjligheter till internationellt utbyte för såväl personal som studenter. Vi har många och goda kontakter i Europa och övriga världen och uppmuntrar till utlandsstudier och personalmobilitet via olika utbytesprogram. Vi skapar förutsättning för internationalisering genom kurser på grundnivå och avancerad nivå och i samverkan med övriga lärarutbildningsinstitutioner tar vi regelbundet emot utländska studenter och lärare.

Läs här om att studera utomlands

På denna sida