Projekten är treåriga och bidragen finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och Sida genom regeringens biståndsmedel, samt av Formas och Fortes forskningsanslag.

Följande forskare vid Stockholms universitet beviljas anslag:

Oskar Karlsson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), får 5 640 000 kronor för projektet ”Karakterisering av miljöförorening i Bangladesh genom nya masspektrometrimetoder som möjliggör analys av ett stort antal föroreningar”. Samarbetsland är Bangladesh.

Emilie Lindkvist, Stockholm Resilience Centre, får 5 629 230 kronor för projektet ”Att navigera på det småskaliga fiskets komplexa hav: En förening av agent-baserad modellering och deltagande empirisk observation”. Samarbetsländer är Kenya och Tanzania.

Maria Mancilla Garcia, Stockholm Resilience Centre, får 5 483 982 kronor för projektet ”Forumteater för förståelse av relationella processer för klimatanpassning i Kenya och Moçambique”. Samarbetsländer är Kenya och Moçambique.

Totalt beviljas över 77 miljoner kronor för åren 2019–2021. Bidragen har fördelats mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet. Några villkor för att få projektstöd är att forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer och att minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland medverkar i projekten.