Institutioner som ansvarar för lärarprogram:

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV www.buv.su.se


BUV har programansvar för:

Förskoledidaktik

Fritidshemspedagogik

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har ämnena förskoledidaktik, fritidspedagogik/fritidshemspedagogik, barn- och ungdomsvetenskap och barnkultur. Centrum för barnkulturforskning (CBK) är kopplat till institutionen.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen erbjuder ett stort antal fristående kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här finns även uppdragsutbildning och engelskspråkiga kurser. Forskarämnen är barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Institutionen har forskarskolor.

 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD www.su.se/hsd


HSD har programansvar för:

Ämnesdidaktisk forskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där forskare från olika discipliner möts och undersöker undervisning och lärande inom ämnen på olika nivåer i utbildningen. Även undervisning och forskning inom museipedagogik och konstpedagogik är förlagd till HSD.

HSD erbjuder fristående kurser på grund- och avancerad nivå som fortbildning för lärare och pedagoger. HSD ansvarar för forskarutbildningen inom ämnesdidaktik och utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner.

Medieverkstan vid HSD är en öppen lärandemiljö med IT/IKT-pedagoger på plats. Alla lärarstudenter får pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner inom ljud, bild, video och text samt stöd i arbetet med redovisningar, projekt och digital portfölj.

 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND
www.mnd.su.se


MND har programansvar för:

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik undervisar och forskar om lärande i matematik och naturvetenskap. Institutionen bedriver undervisning inom lärarprogrammet för lärare med inriktning mot olika åldrar och ger även fristående kurser samt uppdragsutbildning. Vid institutionen finns också PRIM-gruppen, som är en forskningsgrupp för bedömning av kunskap och kompetens.

Institutionen har två forskarutbildningsämnen: matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik. Inom matematikämnets didaktik är forskningen inriktad mot bland annat bedömning och utvärdering, kunskapsutveckling över tid, mångkulturalitet och språk samt begreppsbildning. Inom naturvetenskapsämnenas didaktik är forskningen inriktad mot bland annat lärandeprocesser, läroplansteoretiska frågor kring allmänbildning, frågor om språk och naturvetenskap, utvärdering och undervisningsmetoder samt lärande om hållbar utveckling.

 

Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD
www.edu.su.se


IPD har programansvar för:

Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD, bedriver undervisning och forskning inom pedagogik och didaktik. IPD erbjuder ett stort antal fristående kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, med tre utbildningsämnen och sex forskarskolor. Institutionen är bland annat programansvarig för Rektorsprogrammet, Studie- och yrkesvägledarprogrammet samt Yrkeslärarprogrammet.

 

Institutionen för språkdidaktik, ISD
www.isd.su.se


ISD har programansvar för:

Institutionen för språkdidaktiks verksamhet omfattar utbildning och forskning från förskoleklass till vuxenutbildning med anknytning till kompetensområden (1) Moderna språk, engelska och lärande (2) Svenska, läs- och skrivutveckling (3) Svenska som andraspråk och (4) Flerspråkighet. Flera forsknings- och utbildningsområden har starka kopplingar till kommunernas skolutvecklingsfrågor. Dessa gäller t.ex. barns språkutveckling, läs- och skrivutveckling, flerspråkighet, litteratur och litteracitet, lärandeprocesser och lärandesvårigheter i våra ämnen, utvärdering och bedömning, ämnesdidaktiska frågor och ledarskap i samband med arbetsformer och arbetssätt inom språkutvecklande undervisning. Som fristående enheter i institutionens organisation ingår Nationella slutprov för sfi, Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt Språkstudion.

 

Specialpedagogiska institutionen, Specped www.specped.su.se


Specped har programansvar för:

Specialpedagogiska institutionen omfattar forskning och utbildning i specialpedagogik med tonvikt på allmän lärarutbildning, specialpedagogutbildning, speciallärarutbildning och olika uppdragsutbildningar. Institutionen har även ett särskilt uppdrag för utbildning inom syn och döv/hörselområdena.

Institutionen ger ett antal fristående kurser på grund-, avancerad och forskarnivå. I specialpedagogiska utbildningar utvecklas skicklighet i att pedagogiskt arbeta med elever, kolleger, föräldrar och skolorganisation, för att skapa förutsättningar för en god utveckling och inlärning.