Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Samverkan

Samverkan för utbildningens bästa

Samverkan är en grundbult i Stockholms universitets historia. Forskare inom lärarutbildningarna deltar aktivt i skoldebatten, statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella expertorgan. En stor del av samverkansarbetet vänder sig till skolor i regionen, men också till andra lärosäten både i Sverige och utomlands. Det gäller områden som verksamhetsförlagd utbildning, lärares kompetensutveckling, uppdragsutbildning och skolutveckling.

Maria Andrée projektlredare för ULF

ULF-projektet – ett regeringsuppdrag för att öka forskningssamarbetet mellan akademi och skola

Med siktet inställt på en stärkt vetenskaplig grund för lärarprofessionen deltar Stockholms universitet i regeringsuppdraget ULF. Vägen dit går genom samverkan mellan forskare, lärare och skolhuvudmän och plattformen Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

I den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, knyts läraryrkets praktik och teori samman och utgör en viktig del i lärarutbildningen. För att hålla så hög kvalitet som möjligt på VFU:n så har samtliga lärarutbildningar och kommuner i Stockholms län slutit ett gemensamt samverkansavtal. I avtalet regleras hur samarbetet och placering av lärarstudenter på VFU ska gå till. 

Samarbete inom ramen för ämneslärarprogrammet

Inom lärarutbildningen samarbetar Stockholms universitet med andra lärosäten i regionen. Samarbetet möjliggör ett större utbud av ämnen att studera inom ämneslärarprogrammen.