Innehållet på sidan – klicka på rubrikerna nedan och läs mer.

Allmänt om ledighet

Lag eller annan författning kan i vissa fall ge dig rätt till ledighet. Det innebär att arbetsgivaren inte kan neka ledighet, om förutsättningarna för att få vara ledig är uppfyllda. I några fall har du också rätt att vara ledig med stöd av kollektivavtal. Inte heller i sådana fall kan arbetsgivaren neka ledighet, om förutsättningarna för ledigheten är uppfyllda.

Arbetsgivaren kan även bevilja dig ledighet för andra olika ändamål, om det kan göras med hänsyn till verksamheten.

Ledighet ska planeras i samråd mellan dig och din chef och beslutas enligt delegationsordningen. Rektor fattar beslut om ledighet längre än ett år för professorer.

De närmare villkoren för ledighet framgår generellt av bestämmelser i den aktuella lagen, författningen eller kollektivavtalet. I de fall arbetsgivaren ensidigt kan besluta om ledighet sker överenskommelse om villkor för t.ex. återgång i arbete mellan dig och din chef.

De flesta ledigheter söks i Primula.

Om ledigheten är koncentrerat förlagd så att antalet arbetsdagar i en vecka understiger fem dagar, ska ett ”arbetstidsschema vid deltidsarbete” lämnas in till Lönesektionen.
>> Blanketter för personalfrågor

Ledighet är normalt obetald och löneavdrag görs i förhållande till frånvarons omfattning. Vid ledighet om högst fem arbetsdagar görs avdrag för varje arbetsdag med 4,6 % av den fasta lönen och vid ledighet om sex arbetsdagar eller mer görs avdrag för varje kalenderdag med 3,3 % av den fasta lönen.

I vissa förekommande fall kan chefen bevilja betald ledighet, det gäller framför allt s.k. ”släktangelägenhet”.


Föräldraledighet

Föräldraledighetslagen reglerar din rätt till ledighet för vård av barn, vilken typ av ledighet, villkor för ledighet och ledighetens omfattning.

Olika ledigheter enligt lagen:

 • föräldraledighet, i samband med barns födelse/adoption
 • hel ledighet tills barnet blivit 18 månader
 • deltidsledighet (tre fjärdedels, halv, fjärdedels eller åttondels ledighet) med föräldrapenning
 • förkortning av arbetstid med 1/4 (utgår från en heltidsanställning) intill barnet fyllt 8 år
 • ledighet (hel, tre fjärdedels, halv, fjärdedels eller åttondels ledighet) för tillfällig vård av barn.

Mer information finns hos Försäkringskassan.

Ansökan om föräldraledighet

 • Föräldraledighet ska planeras i samråd mellan dig och din chef.
 • Ledighetsansökan ska som huvudregel göras minst två månader i förväg.
 • Ledighet får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår.
 • I ansökan i Primula ska det framgå typ av föräldraledighet, barnets födelsedatum/adoptionsdatum eller beräknad nedkomst, fr.o.m.- och t.o.m.-datum samt omfattning i procent för ledigheten.
 • Vid föräldraledighet ska anmälan göras till Försäkringskassan.

Föräldraledighet med föräldrapenning från Försäkringskassan och semester kan inte kombineras under en och samma dag, oavsett omfattningen på föräldrapenningen.

Återtagande av föräldraledighet

Om du önskar avbryta pågående ledighet, ska du anmäla det till din närmsta chef. I det fall ledigheten har pågått en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren mottagit underrättelsen.

Föräldralön

Du som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn, och om föräldrapenning utgår från Försäkringskassan, har rätt till föräldralön. För adoptivbarn beräknas tiden från det att barnet kommer till adoptivföräldern.

 • Föräldralön utgår längst till barnet är 36 månader.
 • Föräldralönen utgår med 10 % av den aktuella kalenderdaglönen på lönedelar upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 % av daglönen.
 • Föräldralönen utbetalas månadsvis och utgår under högst 360 dagar oavsett omfattning.
 • Ledighet med föräldralön är semesterlönegrundande enligt semesterlagen och Villkorsavtalet.

Föräldraledighet utöver föräldraledighetslagen

Utöver den lagliga rätten till föräldraledighet kan anställda i staten beviljas förkortning av arbetstiden, partiell föräldraledighet för vård av barn till det att barnet fyller 12 år, (tjänstledighetsförordningen). Sådan ledighet bör beviljas, om inte särskilda skäl föreligger.
 

Tjänstledig för annan statlig anställning

Du som har en tillsvidareanställning vid universitetet har rätt att vara tjänstledig, om du blir erbjuden en annan statlig tidsbegränsad anställning eller provanställning. Rätten gäller endast tjänstledighet på heltid och som längst i två år. För ledighet på deltid krävs däremot att du och din närmsta chef är överens. Rätten till ledigheten gäller under förutsättning att du har haft en tillsvidareanställning vid universitetet i minst 12 månader. Du ska underrätta arbetsgivaren om ledigheten minst två månader före ledighetens början.

Du som har fått besked om att du inte kommer att få fortsatt anställning när den tidsbegränsade anställningen upphör, ska snarast informera din närmsta chef som beviljat ledigheten. Vill du avbryta ledigheten i förtid, ska din närmsta chef informeras senast två månader före du vill återgå i arbete. Om ledigheten avser en provanställning som avbryts av den andra arbetsgivaren, ska motsvarande information lämnas senast två veckor i förväg.


Studier

Enligt lag har alla anställda rätt till ledighet för studier. Vid studier krävs att du följer en organiserad utbildning i minst den omfattning ledigheten avser. Rätten till en sådan ledighet är inte beroende av utbildningens art eller längd. Arbetsgivaren har dock möjlighet att skjuta upp ledigheten till senare tid än den du begärt.


Närståendevård

Som anställd har du möjlighet att söka tjänstledighet för närståendevård. I dessa fall är det Försäkringskassan som beslutar om närståendepenning och betalar ut ersättning för detta. Hos arbetsgivaren görs löneavdrag i förhållande till frånvarons omfattning. Rätt till tjänstledighet avser den tid och i den omfattning som närståendepenning uppbärs från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.


Enskild angelägenhet

Anställda kan ansöka om tjänstledigt, med fullt löneavdrag, för det som kallas ”enskild angelägenhet” (10 b § tjänstledighetsförordningen). Du har dock ingen självklar rätt att vara ledig av dessa skäl.

Exempel på orsak till ledighet kan vara:

 • anställning inom kommunal eller privat verksamhet
 • längre privata resor
 • födelsedagsfirande
 • flytt av nära anhörig.


Betald ledighet

Om ledighet blivit beviljad med stöd av tjänstledighetsförordningen eller annan författning kan du som anställd ha rätt till lön utan avdrag under ledigheten. Ledighet under en del av dag räknas som hel dag.

Släktangelägenhet

Anställda vid Stockholms universitet kan erhålla ledighet med lön för släktangelägenhet inom egen familj eller den närmaste släktkretsen för den tid som behövs. Definitionen av ”tid som behövs” kan variera från fall till fall men grundprincipen är att ledighet med lön beviljas för en dag för varje tillfälle.

Hänsyn ska också tas till den tid som det går åt till eventuell resa som måste göras under arbetstid. Praktisk tillämpning är en dag för själva släktangelägenheten och vid behov en dag för resa som behöver ske till och från ort utanför Stockholmsregionen. Totalt kan ledighet med lön för släktangelägenhet beviljas för högst tio dagar per kalenderår, inklusive restid. Det innebär dock ingen rättighet att få ta ut tio dagar när en släktangelägenhet inträffar utan antal dagar är alltid utifrån behov. Ledighet del av dag räknas som hel dag.

I dessa fall kan ledighet beviljas:

 • Allvarligare sjukdomsfall, vilket innebär sjukdomstillstånd av livshotande art eller ett akut sjukdomsfall. En dag då den anställdes omedelbara närvaro är nödvändig, till exempel vid en olyckshändelse/olyckstillbud av akut karaktär (har inte kunnat förutses eller planerats för) alternativt vaka vid dödsbädd. (Vid anhörigs sjukdom, se närståendevård.)
 • Begravning och gravsättning. En dag för begravning respektive gravsättning.
 • Bouppteckning och arvskifte. En dag då närvaro krävs för att underteckna bouppteckning respektive arvskifte.
 • Dödsfall. En dag i anslutning till dödsfall.

Den närmsta släktkretsen omfattar:

 • make/maka/sambo och registrerad partner
 • barn/bonusbarn
 • barnbarn
 • föräldrar/bonusföräldrar
 • svärföräldrar (föräldrar till make/maka/sambo/registrerad partner)
 • far- och morföräldrar
 • syskon/bonussyskon/syskonbarn
 • morbror, moster, faster och farbror
 • svärdotter/svärson
 • svägerska/svåger.

Det finns många andra tillfällen där man också önskar vara ledig för en typ av ”släktangelägenhet” och för dessa kan ledighet beviljas, dock med fullt löneavdrag (s.k. ”enskild angelägenhet”) eller så kan du använda dig av semester eller flex-/kompledighet. Det kan t.ex. gälla eget sorgearbete runt dödsfall, förberedelser inför begravning, hantering av kvarlåtenskap, tömning av bostad, begravning av nära vän eller andra åtaganden som stöd till nära anhörig (t.ex. närvara vid läkarbesök m.m.).

Läkarbesök och tandläkarbesök

Ledighet utan löneavdrag kan beviljas för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande fall:

 • vid besök, undersökning eller behandling hos läkare, sjukgymnast, företagshälsovård, öppen vård, blodgivning eller för gravida på mödravårdscentral
 • vid akuta besök hos tandläkare eller undersökning/behandling efter remiss från tandläkare eller läkare.

Besökstiden ska i möjligaste mån förläggas i anslutning till arbetsdagens början eller slut.

Flytt vid byte av folkbokföringsadress

Flytt vid byte av folkbokföringsadress kan beviljas med en arbetsdag per tillfälle.

Centralt fackligt förtroendemannauppdrag

Centralt fackligt förtroendemannauppdrag kan beviljas med högst tio arbetsdagar/år.

Examen och tentamen

Examen eller tentamen, som sker på arbetstid, kan beviljas med högst fem arbetsdagar/år.
 

Övriga ledigheter

Exempel på andra orsaker då du som anställd har rätt till ledighet:

 • offentliga uppdrag
 • totalförsvaret.