Personalchefsbeslut 2012-06-28, dnr SU 673-1794-12
---------------------------------------------------------------------
Detta är Stockholms universitets universitetsövergripande anvisningar för hantering av trakasserier enligt diskrimineringslagen (2008:567) då en medarbetare upplever sig utsatt. Observera att universitetet har olika rutiner för utredning av trakasserier beroende på om det rör studenter eller anställa. För mer information om hur universitetet hanterar trakasserier mot studenter, se relaterad länk nedan.
 

Universitetets ansvar

Arbetsgivare har enligt diskrimineringslagen skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön, religion eller någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med arbetsgivare avses inom Stockholms universitet prefekt eller motsvarande enhetschef. Detta innebär att prefekten/enhetschefen är ansvarig för att förebygga trakasserier och se till att det finns fungerande rutiner för hur förekomst av trakasserier ska hanteras på institutionen/enheten.


 Så här hanterar du som chef trakasserier

1. Om du får kännedom om att en medarbetare upplever sig utsatt för trakasserier av en annan medarbetare ska du kontakta Personalavdelningen.
2. Personalavdelningen utreder om trakasserier förekommit.
3. Om utredningen kommer fram till att trakasserier förekommit har prefekt eller motsvarande chef ansvar för att trakasserierna upphör.

 

Om en anställd upplever sig utsatt för trakasserier

Om en chef vid universitet får kännedom om att en anställd upplever sig utsatt för trakasserier av en annan anställd eller chef ska chefen genast agera genom att se till att trakasserierna upphör och kontakta Personalavdelningen.
 

Utredningsskyldighet

Om Stockholms universitet får kännedom om att en anställd i samband med arbetet upplever sig utsatt för trakasserier av annan anställd är universitetet, enligt diskrimineringslagen, skyldigt att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. Om universitetet bryter mot utredningsskyldigheten riskerar universitetet (aktuell institution) enligt diskrimineringslagen att betala diskrimineringsersättning.
 

Personalavdelningen ansvarar för utredningen

Personalavdelningen genomför utredning när en anställd upplever sig utsatt för vad som kan vara trakasserier av en annan anställd. Utredningen syftar till att utreda omständigheterna kring det som uppgivits. Utredningen avslutas med att ett skriftlig bedömning meddelas de berörda samt prefekt vid berörd institution. Konstateras det att trakasserier har förekommit enligt diskrimineringslagen ska institutionen omedelbart vidta åtgärder så att trakasserierna upphör.

Om en anställd som upplever sig utsatt för trakasserier är missnöjd med utredningsarbetet eller universitetets ställningstagande kan den anställde kontakta Diskrimineringsombudsmannen, DO.
 

Förbud mot repressalier

Enligt diskrimineringslagen får inte en anställd som anmäler trakasserier eller medverkar i en utredning om sådana utsättas för negativa åtgärder (repressalier) av universitetet.