Universitetets arbete avseende dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling, dataskyddsförordningen, att gälla. Det nya regelverket kommer att innebära skärpta regler, kraftigt ökade bötesbelopp på upp till 20 miljoner euro samt utökad efterlevnadskontroll. Det kommer med andra ord att ställas ännu högre krav på universitetets verksamhet i och med detta.

Förvaltningschefen har 2016-12-16 beslutat att starta ett projekt mot bakgrund av dataskyddsförordningen. Projektet leds av en projektgrupp med uppdrag att utreda hur universitetet kommer att påverkas av förordningen samt att tillse att verksamheten kommer att leva upp till de nya kraven (för mer information se förvaltningschefens beslut nedan). På den här sidan kommer den senaste informationen om projektet att publiceras, t.ex. information om när utbildningsseminarium om den nya förordningen äger rum, vilka riktlinjer och policys som beslutats m.m. Mer information om dataskyddsförordningen finns att tillgå på Datainspektionens hemsida.

Deltagare i projektgruppen

  • Benita Falenius, projektledare och informationssäkerhetschef, IT-avdelningen
  • Emma Svennerstam, universitetsjurist/personuppgiftsombud, Avdelningen för planering och ledningsstöd 
  • Jonas Holm, jurist, Stockholms universitetsbibliotek
  • Göran Rydeberg, avdelningschef, Avdelningen för arkiv och registratur
  • Margareta Backman Ödmark, It-arkivarie, Avdelningen för arkiv och registratur
  • Jonas Åkerman, forskningssekreterare, Avdelningen för forskningsstöd

Om du har frågor angående projektet så är du välkommen att kontakta Benita Falenius.