Kvalitetsarbete

Kvalitetssystem för utbildning

Kvalitetssystemet för utbildning sammanfattar universitetets systematiska arbete med utbildningskvalitet och har delats in i sex områden. Nedan kan du klicka dig vidare i rutorna för ytterligare information om vad som ingår i varje område.

En ny version av denna webbplats om kvalitet kommer att lanseras under ht 2020. Vi återkommer om mer exakt tidpunkt längre fram.

Notera även att beskrivningen av de sex områdena är under revidering och att dokument som är placerade på webbplatsen uppdateras och läggs ut löpande fram till och med lanseringen av den nya platsen.

Kvalitetssystemet för utbildning delas in i sex områden

Så utvecklas universitetets kvalitetssystem

I oktober 2019 beslutade rektor en kvalitetspolicy som beskriver utgångspunkterna för hur Stockholms universitet säkrar och utvecklar kärnverksamheten – forskning och utbildning – med målet att uppnå högsta kvalitet. Policyn tar sin utgångspunkt i universitetets kvalitetskultur och den praxis i kvalitetsfrågor som präglar Stockholms universitet, och bygger på universitetets kärnvärden.

I juni 2020 beslutade rektor om reviderade Regler för utbildningsgranskningar inklusive det obligatoriska material som ska användas för samtliga utbildningsgranskningar.

I januari 2018 beslutade rektor om att även införa andra kvalitetssäkrande aktiviteter, dvs. kvalitetsdialoger, fokusutvärderingar och ett universitetsgemensamt system för kursvärderingar och kursrapporter.

Rebus – beredningen som vidareutvecklar kvalitetssystemet

Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus) har sedan 2015 arbetat med att vidareutveckla universitetets kvalitetssystem för utbildning och ingående aktiviteter.

Internt stödsystem vid Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar

För att stödja de utbildningar som utvärderas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) samt för att på bästa sätt ta tillvara resultaten från utvärderingarna har universitetet skapat ett internt stödsystem. Stödsystemet är en del i universitetets kvalitetssystem.

Kontakt

Kvalitetsfunktionen

Tove Holmqvist (kvalitetssamordnare)

E-post: tove.holmqvist@su.se
Telefon: 08-16 22 05