Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

Kontaktperson: Viktor Lundborg

Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan. Universitetet ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i det omgivande samhället. I sin strävan efter ständig förbättring ska Stockholms universitet:

  • Där så är möjligt arbeta efter högre krav än de rättsliga regler och minimikrav som ställs på verksamheten.
  • Fortlöpande se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och miljöpåverkan från utsläpp till luft, mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar.
  • Verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i beslut där så är relevant.
  • Verka för att alla medarbetare görs medvetna om innebörden av ett systematiskt miljöarbete.
  • Aktivt samverka med studenter, studentkår, omgivande samhälle och andra intressenter i de avseenden där miljöfrågorna berörs och miljöarbetet kan förbättras.
  • Säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda, och att dessa resurser används på mest effektiva sätt.

Stockholms universitets miljöpolicy (31 Kb)