Vem gör vad

Maryam Hansson Edalat

MARYAM HANSSON EDALAT, avdelningschef. Undertecknar europeiska och andra internationella avtal enligt delegationsordningen vid Stockholms universitet. Är Legal Entity Appointed Representative (LEAR) gentemot Europeiska kommissionen och Authorized Organization Representative (AOR) för NIH.

Leif Järlebark

LEIF JÄRLEBARK, stf. avdelningschef, tf sektionschef, forskningssekreterare. Arbetar med forskningsfinansiering och etik. Kontaktperson för AXA Research.

Martin Alarik

MARTIN ALARIK, samverkanskommunikatör. Samverkanskommunikatör med inriktning mot naturvetenskap.

Leila Ahonen

LEILA AHONONEN, ekonomi- och personalhandläggare (för kommunikationsavdelningen)
Löpande ekonomi- och personalhandläggning för kommunikationsavdelningen.
Dessutom tar jag hand om Sukat, Inköp och frågor angående lokalen.

 

Martin Arvidsson

MARTIN ARVIDSSON, forskningssekreterare. Projektkoordinator för Stockholm Material Hub. Ger stöd till anslagsansökningar och projektkoordinering.

Henrik Aspeborg

HENRIK ASPEBORG, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom sektionen för geo- och miljövetenskaper, Stockholm Resilience Centre och Östersjöcentrum. Horizon 2020 (SC2-SC5). EU-finansieringsstöd inom CIVIS. Koordinering med Stockholm trios Brysselkontor. Svenska finansiärer: SSF, Formas, Mistra, Naturvårdsverket, Energimyndigheten.

Sara Belfrage

SARA BELFRAGE, forskningssekreterare. Ger stöd till forskare, institutioner och ledning i forskningsetiska frågor. 

Daniel Bergvall

DANIEL BERGVALL, projektekonom. Kontaktperson: Horizon 2020 och övriga EU: Humfak, Jurfak, kemiska sektionen, biologiska sektionen, NORDITA, Stockholm Resilience Centre och Östersjöcentrum. Kontaktperson för Amerikanska finansiärer: Samtliga institutioner och centrum.

Kristina Branting

STINA BRANTING, stiftelsehandläggare. Ansvarar för de stora stiftelserna. Jag arbetar med riktade seminarier, organiserar och koordinerar möten med forskare och stiftelser i syfte att sprida forskningsresultat. Tillsammans med forskningssekreterare driver jag projekt som inkluderar akademin och stiftelser.

Ana Cordeiro

ANA CORDEIRO, projektkoordinator. Bistår institutionerna vid koordinering av Horizon 2020- eller andra större externfinansierade projekt.

Emily Dock Åkerman

EMILY DOCK ÅKERMAN, forskningshandläggare. Ansvarig för Prisma, Je-S och Research Professional. Sammanställer utlysningsöversikter och skriver rapporter till Global Engagement Team och ledningen. Deltar in universitetets arbete med Nagoya -protokollet. Bevakningsområden: SweCRIS, ORCID.

Fotograf: Eva Dalin

LARS EMRÉN, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom biologiska sektionen. Horizon 2020: FET; nano och bioteknologi; samhälleliga utmaningar gällande hälsa. Övergripande ansvar för ERC Advanced Grants, ERC Consolidator.

Tingting Fann

TINGTING FANN, ekonom. Budgetering, ekonomisk analys och uppföljning för Kommunikationsavdelningen. I mitt arbete ingår det löpande ekonomiarbetet med månadsavstämning och årsbokslut. Rapportering och redovisning av Vinnova -projekt och EU-projekt.

Karin Grelz

KARIN GRELZ, samverkansrådgivare.

Sofia Irinarchos

SOFIA IRINARCHOS, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom Samfak. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)- främst ITN. Svenska finansiärer: Forte.Wallenbergstiftelserna: KAW Matematikprogrammet, WAF. Jämställdhetsintegrering. Eurostat.

Olle Jonsson

OLLE JONSSON, Avtals- och samverkanshandläggare. Ger stöd åt forskare, och institutioner när det sluts avtal i olika forsknings- och samverkansprojekt.

Danijela Krajisnik

DANIJELA KRAJISNIK, avtalskoordinator. Arbetar huvudsakligen med avtalskoordinering, koordinering av RF, uppdragsforskning och  uppdatering av styrdokument.

Christofer Norén Jungmarker

CHRISTOFER NORÉN JUNGMARKER, projektekonom. Kontaktperson Samfak och matematisk-fysiska sektionen. Horizon 2020 och övriga EU. Samord­nare för kommunikation. Tjänstledig.

Fotograf: Eva Dalin

SHEILA NORMAN SHARMA, tf sektionschef, projektekonom. Arbetar främst med EU-finansiering och är kontaktperson gentemot DSV, ACES, IGV och Naturgeografi. Tf sektionschef för Sektionen för avtals- och projekthantering (post-award). 

Tor Regberg

TOR REGBERG, innovationsrådgivare. Stöd till forskare i innovationsfrågor, impact i ansökningar och IP.

Mikko Roos

MIKKO ROOS, forskningssekreterare. Arbetar med EU-finansiering (ERC Starting, ERC Synergy), svenska forskningsfinansiärer (RJ, VR, MAW, MMW, BWS) och är avdelningens kontaktperson för Open Science. Nära kontakt med inst. inom Humfak och Jurfak.

Henrik Smedjegården

HENRIK SMEDJEGÅRDEN, samverkanskommunikatör.

Viviana Stechina

VIVIANA STECHINA, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom Samfak. Horizon 2020: Marie S. Curie Actions, Europa in a Changing World (SC6) and Security (SC7). Euratom. Implementeringen av Nagoyaprotokollet. Postdoc-stöd.

Anne-Christina Stenberg

ANNE-CHRISTINA STENBERG, projektekonom. Svenska finansiärer inkl. Wallenbergstiftelserna. Brittiska finansiärer. Andra EU-program: HERA och NORFACE. Grant Holder/administration av COST Actions.

Maria Svärd Baker

MARIA SVÄRD BAKER, ekonomi- och personalhandläggare. Ekonomi-och personalansvarig för avdelningen inklusive övrig administration. Personaladministration, ekonomi/budget, SUKAT-ansvarig, inköpskoordinator, lokal-, IT- och licensan­svarig, nyckel- och passerkortansvarig, Printomat och telekontaktansvarig.

Anna-Karin Tidén

ANNA-KARIN TIDÉN, forskningssekreterare. Kontaktperson för finansiering av forskningsinfrastruktur, t.ex. VR, Riksbankens Jubileumsfond och Horisont2020/Horizon Europe. Universitetets IPR-koordinator.

Monica Åberg-Yngwe

MONICA ÅBERG-YNGWE, samverkansrådgivare. Handläggare för de avtal som Stockholms universitet har med Region Stockholm och Stockholms stad, i syfte att stimulera samverkan för att gemensamt möta de utmaningar och behov som finns i Stockholmsregionen. Rådgivning kring strukturfonder. 
 

Fotograf: Eva Dalin

MARIA WIKSE, internationell samordnare. Ansvarar för universitetets centrala internationaliseringsstrategi och -arbete. Kontaktperson för strategiska partneruniversitet och internationella nätverk. Koordinerar och underlätta det samlade internationaliseringsarbetet.

Jonas Åkerman

JONAS ÅKERMAN, forskningssekreterare. Samordnare för forskningsetik. Ger stöd i forskningsetiska frågor till forskare och univer­sitetsledning. Bevakar RRI (Responsible Research and Innovation).