Avdelningen består av tre olika sektioner; lokal- och bostadsförsörjning, service och säkerhet. Avdelningen har även ett Facility Management (FM)-team och en stab med olika funktioner. László Nagy Nemedi, universitetets fastighetschef, är avdelningschef. 

Kontakta Fastighetsavdelningen

Serviceportalen – fråga Fastighetsavdelningen

Besöksadress

Albano Hus 3, plan 4, Albanovägen 29 

Fakturaadress

Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg
Referens: 645 

Sektioner vid Fastighetsavdelningen:

Frescati Södra Huset, Hus F. Foto: Ingmarie Andersson.

Sektionen för lokal- och bostadsförsörjning

Sektionen omfattar tre ansvarsområden: Lokalansvar – för samordning av frågor som rör lokalerna t.ex. avseende lokalvård, brand, lås och larm, samt kontakt med fastighetsägare. Universitetets institutioner och avdelningar anmäler lokalfrågor, informerar/lämnar önskemål om förändrat behov av lokaler via universitetets serviceportal. Projektledning – med uppgift och ansvar att planera, leda samt styra tilldelade projekt. Säkerställer projektets budget, tidplan och kvalitet samt att leveranser motsvarar beställning. Sektionen erbjuder även bostäder till internationella studenter och gästforskare vid universitetet. 

Kontakta lokalförvaltare via Serviceportalen/Lokalrelaterade frågor

Mer om gästforskarbostäder

Mer om bostäder – Housing for international students (OBS! på engelska)

Sektionen för service

Sektionen innefattar flera olika verksamheter, med strategiska och operativa expertfunktioner, fördelade inom: Servicecenter, SU-butiken, Konferens-, Tekniker-, Tentamens- och undervisningsservice. Sektionen ansvarar även för funktionerna: lokalvård, post-, gods-, gas-, avfallshantering, växter, fruktkorgar, SU-personalgym, samt drift och skötsel av Spökslottet.

Servicecenter – mer information

SU-butiken – mer information

Tentamensservice – mer information 

Godsmottagningen – mer information

Lokalvård – mer information

Sektionen för säkerhet

Sektionen består av två team som arbetar aktivt med säkerhetsfrämjande rutiner och har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet på alla Stockholms universitets campusområden. Inom säkerhetsarbetet ryms bland annat fysisk passage, lås, larm och brand. Men vi ansvarar även för krishantering och personell säkerhet (som till exempel hantering av hot, våld och trakasserier). Vidare ansvarar vi för laboratorie- och kemikaliesäkerhet samt exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Mer information om säkerhetsarbete vid universitetet

Staben och Facility Management (FM)-team

Fastighetsavdelningens stab arbetar på uppdrag av avdelningens ledning. Staben består av olika specialistfunktioner och fungerar som stöd åt hela avdelningen inom uppdrag som är både avdelnings- och universitetsövergripande. I staben finns bland annat följande funktioner: personalhandläggare, avdelningssamordnare, ekonomer, IT-strateg, kommunikatör, lokalstrateg, systemförvaltare. Avdelningens FM-team arbetar med utveckling av stöd- och servicefunktioner kopplade till universitetets lokaler.