(Observera att innehållet på webb-sidan kommer att uppdateras löpande)

Bakgrund

Rektor vid Stockholms universitet anställs genom regeringsbeslut i högst sex år. Anställningen kan förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Regeringen beslutade att anställa professor Astrid Söderbergh Widding som rektor vid Stockholms universitet, först för perioden 2013-02-02 – 2019-01-31 och har därefter beslutat att förlänga anställningen två gånger, den sista t.o.m. 2025-01-31.

Enligt högskoleförordningen ska förslag till rektor beslutas av universitetsstyrelsen. Innan styrelsen fattar beslut ska styrelsen höra lärare, övriga anställda och studenter, vilket brukar ske genom Stockholms universitets hörandeförsamling.

Process

I Regler för process att föreslå rektor och utse prorektor framgår att universitetsstyrelsen ska påbörja processen för att föreslå rektor 1-1,5 år innan rektors mandatperiod tar slut. Eftersom rektor inte kan omförordnas ytterligare beslutade universitetsstyrelsen vid sitt sammanträde den 22 september 2023 att inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens och att hörande av lärare, övriga anställda och studenter ska ske genom Stockholms universitets hörandeförsamling.

Enligt reglerna ska en rekryteringsgrupp utses för det löpande rekryteringsarbetet. Rekryteringsgruppens uppgift är att hålla samman processen med rekrytering av rektor och svara för att hörande av lärare, övriga anställda och studenter sker genom hörandeförsamlingen.

Rekryteringsgruppen tar fram förslag på kravprofil (som beslutas av universitetsstyrelsen) och annons, beslutar om tid för fri nominering samt väljer vilka kandidater som intervjuas och genomför intervjuer.

Rekryteringsgruppen utser vilken/vilka slutkandidat/er som presenterar sig för hörandeförsamlingen. Hörandeförsamlingen redovisar sin uppfattning till rekryteringsgruppen som sedan överlämnar sitt förslag på rektor till universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen fattar därefter sitt beslut om förslag på rektor och överlämnar det till regeringen som därefter utser rektor.

Rekryteringsgruppen består av nio ledamöter:

 • tre utsedda av universitetsstyrelsen, varav en ska utses till ordförande,
 • tre utsedda av hörandeförsamlingen,
 • två utsedda av studentkåren och
 • en utsedd av personalorganisationerna.

Ansökan och nominering

Alla studenter registrerade vid universitetet innevarande termin och alla anställda kan skicka in förslag på rektor. Personen som föreslås behöver inte vara tillfrågad.

Tjänsten som rektor kommer också att kunna sökas.

Ansökan och nominering till ny rektor kan göras under perioden 2024-02-21 – 2024-03-15.

Preliminär tidsplan

 • September 2023: Universitetsstyrelsen beslutar om att inleda en rektorsrekryteringsprocess i öppen konkurrens
 • Oktober-november 2023: Representanter till rekryteringsgruppen utses
 • December 2023 - januari 2024: Rekryteringsgruppen börjar diskutera kravprofil efter samråd med hörandeförsamlingen och diskussion i universitetsstyrelsen
 • Februari 2024: Rekryteringsgruppen lämnar förslag på kravprofil och universitetsstyrelsen beslutar
 • Februari-mars 2024: Rekryteringsgruppen tar fram en annons och beslutar om tid för fri nominering
 • April-maj 2024: intervjuer genomförs
 • Augusti 2024: Slutkandidaten/erna presenterar sig för anställda och studenter i en öppen hearing samt för Stockholms universitets hörandeförsamling
 • September 2024: Universitetsstyrelsen beslutar om förslag till rektor
 • Hösten 2024: Regeringen utser ny rektor