Strategierna är fyraåriga och sträcker sig från 2015-2018 medan åtgärdsplanen är tvåårig och gäller för 2017-2018. Åtgärdsplanen kommer kontinuerligt att följas upp. 

Läs mer om strategier och åtgärdsplan under rubriken ”Strategier” (se vänsterkolumnen nedan).

I planeringsprocessen ingår även det centrala fördelningsbeslutet (universitetets budget). I fördelningsbeslutet fördelas anslag framför allt till områdesnämnderna som sedan fördelar anslagen vidare inom sina respektive områden. Universitetsstyrelsen fattar normalt beslut om anslagsfördelning i oktober/november.

Ett element i den övergripande planeringen är universitetets riskanalys, som utgör kärnan i universitetets process för intern styrning och kontroll.

I nedanstående PDF-dokument, Årscykel planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi, framgår när under året beslut fattas och uppföljning sker av verksamhet och ekonomi på central nivå.

I den yttre mörkblå cirkeln ligger de beslut och uppföljningar som är årligen återkommande, t.ex. beslut om fördelning av anslagsmedel. I den ljusblå cirkeln återfinns de beslut och uppföljningar som sker vartannat år, så som beslut om åtgärdsplanen. Den gröna cirkeln rymmer det som sker vart tredje år och den orangea det som beslutas och följs upp vart fjärde år, i denna cirkel hamnar strategierna.

I årscykeln syns när under året besluten fattas och när uppföljningar färdigställs. Beredningen av ärenden pågår emellertid under en längre tid. För en mer detaljerad bild av universitetets planerings- och uppföljningsarbete se Årscykel tid- och aktivitetsplan.