– Strategierna anger en övergripande vision och inriktning för universitetets verksamhet och prioriteringar under de närmaste åren, säger rektor Astrid Söderbergh Widding. De bildar grunden för den centrala åtgärdsplanen och för vidare verksamhetsplanering på alla nivåer inom universitetet.

Läs strategierna på su.se/strategier. Engelsk version publiceras inom kort på su.se/strategies.

Årets sista utgåva av Universitetsnytt, som utkommer den 10 december, innehåller temasidor om arbetet med strategierna och kärnvärdena.

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022 beslutades av universitetsstyrelsen den 3 december. Till strategierna fogas områdenas reviderade profilområden för forskning samt åtgärdsplanen för 2019-2020. Profilområdena beslutas av rektor den 13 december och åtgärdsplanen i början av januari. De publiceras på ovanstående webbadresser i anslutning till respektive beslut.