Rektor 2018-02-01 (dnr SU FV-2.2.2-3477-17)

Ansvarig enhet: Ekonomiavdelningen

Denna inköps- och upphandlingspolicy gäller för all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader, oavsett värde, vid Stockholms universitet. Med anskaffning menas i det följande all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader vid Stockholms universitet oavsett varans eller tjänstens beskaffenhet.