Ansvarig enhet: Ekonomiavdelningen
Kontaktperson: Bertil George

 1. Inledning
 2. Ansvarsfördelning
 3. Förvaltningsprinciper
 4. Placeringsregler
 5. Aktier
 6. Räntebärande värdepapper
 7. Alternativa placeringar
 8. Likvida medel
 9. Rapportering
 10. Beredskapsplan
 11. Externa kapitalförvaltare

1. Inledning

Stockholms universitet förvaltar donerade medel för finansiering av forskning och utbildning vid universitetet i enlighet med av donatorer angivna villkor. Denna placeringspolicy avser donationer som utgör stiftelser med anknuten förvaltning till Stockholms universitet enligt stiftelselagen (1994:1220).

Målsättning

Förmögenheten ska enligt stiftelselagen kap 2 § 4 placeras på ett godtagbart sätt. Vid bedömningen av godtagbar placering ska hänsyn tas till flera olika faktorer exempelvis:

 • säkerhet och riskspridning
 • trygghet mot nominella förluster
 • inflationsskydd

Stiftelsernas kapital ska förvaltas så att en långsiktig real värdetillväxt i kombination med god direktavkastning uppnås.

Syfte med placeringspolicyn

Placeringspolicyn ska ange övergripande regler för hur kapitalförvaltningen för anknutna stiftelser ska bedrivas.

Policyn anger:

 • Ansvarsfördelningen för kapitalförvaltningen
 • Hur den strategiska tillgångsstrukturen ska vara beskaffad
 • Vilka finansiella risker stiftelserna ska kunna ta samt hur riskerna ska begränsas
 • Hur uppföljning och utvärdering av förvaltningen ska genomföras

Uppdatering och ändring placeringspolicy

Placeringspolicyn ska uppdateras när så erfordras med hänsyn till förändringar på de finansiella marknaderna eller andra förhållanden. Policyn ska behandlas i universitetsstyrelsen en gång per år.

2. Ansvarsfördelning

Enligt Högskolelagen (1992:1434) har universitetsstyrelsen inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Då universitetet lyder under denna lag är universitetsstyrelsen stiftelsernas högsta organ.

Ansvarsfördelningen för stiftelser anknutna till Stockholms universitet regleras i dokumentet ”Arbetsordning vid Stockholms universitet”, dnr SU FV-1.2.1-2744-19, fastställd 2019-09-16.

Löpande förvaltning

Universitetsdirektören ansvarar enligt nedan:

 • Ansvarar för den löpande förvaltningen av stiftelserna
 • Ansvarar för att placeringspolicyn och placeringsrådets beslut efterlevs
 • Är firmatecknare för stiftelserna

Universitetsdirektören är ledamot i placeringsrådet.

Ekonomiavdelningen utför den dagliga administrativa förvaltningen av stiftelserna.

Där ingår:

 • Bokföring och upprättande av årsredovisningar
 • Utbetalning av bland annat stipendier och bidrag
 • Upprättande och undertecknande av skatte- och inkomstdeklarationer för varje stiftelse
 • Förvaltning av fastigheter som ingår i stiftelsers egendom
 • Kontakter med Länsstyrelsen, Kammarkollegiet, Skatteverket, revisorer och handläggare vid institutioner inom universitetet
 • Beredning av ärenden inför beslut av universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen
 • Företräda stiftelserna externt enlig fullmakt från förvaltningschefen
 • Deltagande i placeringsrådets möte och föredragning av aktuella frågor

Ekonomiavdelningen hanterar nya donationer som kommer till Stockholms universitet via gåvobrev och testamentariskt förordnande. I hanteringen ingår upprättande av olika handlingar och beslutsunderlag som krävs för att en stiftelsebildning ska kunna ske.

I juridiska frågor rådfrågar Ekonomiavdelningen jurister vid Rättssekretariatet.

Ekonomiavdelningen bereder och rapporterar till placeringsrådet enligt följande:

 • Rapporterar avvikelser från placeringspolicyn
 • Sammanställer underlag för uppföljning av förvaltningsresultat
 • Avger rapportering om förvaltningsresultatet till placeringsrådet löpande.
 • Initierar och bereder uppdateringar av placeringspolicyn
 • Upprättar kravspecifikation och utvärderar externa förvaltare i samband med anlitande av ny förvaltare.
 • Föreslår val av och i förekommande fall avveckling av externa förvaltare

Ekonomiavdelningen ska rapportera följande till styrelsen

 • Årssammanställning för de samförvaltade stiftelserna. I denna rapportering ska ingå
  a. förmögenhetens sammansättning, utveckling och marknadsvärde
  b. väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter räkenskapsårets utgång
  c. Ekonomiavdelningens arbete
 • Årsredovisning av de stiftelser som inte ingår i samförvaltningen. Samma rapportering som ovan.
 • Placeringspolicyn som ska fastställas en gång per år.
 • Dokumentet ”Förvaltning av donationer och stiftelser vi Stockholms universitet” som ska fastställas en gång per år.

3. Förvaltningsprinciper

Kapitalförvaltningen ska handhas av Ekonomiavdelningen vid Stockholms universitet. Kapitalet ska placeras hos diskretionära förvaltare om inte särskilda skäl finns för annan placering, vilket ska meddelas styrelsen.

Den diskretionära förvaltningen ska ske hos en eller om möjligt flera förvaltare. Förvaltarna ska stå under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande för utlandet.

Placering i fastigheter och byggnader får endast ske i de stiftelser där stadgarna så medger.

Upptagande av lån för att finansiera placeringsverksamheten är inte tillåtet.

Placering av kapitalet ska ske på ett etiskt och miljömässigt godtagbart sätt. Placeringar ska göras i företag som följer kraven i de internationella konventioner och riktlinjer för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Exempel på internationella normer som ska följas av de bolag stiftelsernas förmögenhet investeras i är:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
 • OECD Riktlinjer för multinationella företag
 • ILO:s kärnkonvention om rättigheter i arbetslivet
 • Rio-deklarationen om miljö och utveckling
 • FN:s konvention mot korruption

Investeringar ska väljas bort i bolag med produktion (inklusive utvinning) inom fossila bränslen. Investeringar får inte ske i företag där mer än fem procent av de totala intäkterna kommer från produktion av vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi.

De diskretionära förvaltarna åläggs att granska sina investeringar i detta avseende.

4. Placeringsregler

Tillåtna tillgångsslag

Stiftelsernas kapital får placeras i följande tillgångsslag:

 • Svenska räntebärande papper och garantiprodukter
 • Utländska räntebärande papper och garantiprodukter
 • Svenska aktier och aktierelaterade värdepapper (som t ex konvertibla skuldebrev, teckningsrätter, derivatinstrument på underliggande aktier eller kapital)
 • Utländska aktier och aktierelaterade värdepapper (som t ex konvertibla skuldebrev, teckningsrätter, derivatinstrument på underliggande aktier eller kapital)
 • Alternativa placeringar (se punkt sju för definition)
 • Likvida medel (bankinlåning)
 • Övriga värdepapper med god säkerhet (t ex reverser)

Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Portföljallokering

Normalportföljen anger den totala portföljens strategiska, långsiktiga fördelning mellan tillgångsslag. Fördelning (uttryckt i SEK) ska gälla totalt för till Stockholms universitets anknutna förvaltade stiftelser.

Intervallen i tabellen nedan anger de limiter inom vilka tillgångsslagen får variera under kortare perioder, för att tillvarata möjligheter som ges av kortfristiga svängningar på de olika marknaderna.

Tillgångsslag Normalvikt och limiter
Portföljen totalt % Min Normal Max
Räntebärande värdepapper 40 40 75
Aktier 25 50 60
Alternativa placeringar 0 10 15


Vid beräkning av portföljens värde och limiter ska portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid nödvändig hänsyn tas till den risk som överskridande innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.

Valutapolicy

Sker placeringar i utländska värdepapper ska valutarisken beaktas. Investeringar i hedgefonder som arbetar för att skapa en absolut avkastning i en utländsk valuta ska vara valutakurssäkrade till SEK (företrädesvis genom att förvaltaren ombesörjer valutasäkringen). Valutasäkring av utländsk valuta till svenska kronor får göras för övriga tillgångar. Resultat och positionsmätning ska inkludera valutasäkring.

5. Aktier

Generella regler

Av portföljens förvaltade medel får högst 60 procent och lägst 25 procent placeras i aktier. Under aktier innefattas även aktierelaterade instrument som förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning, teckningsoptioner och del- eller teckningsrätter.

Aktieplaceringarna får endast ske i börsnoterade svenska och utländska aktier samt aktiefonder som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet och som är noterade på reglerad marknadsplats.

Placeringar i ett och samma aktiebolag får inte överskrida 15 procent av aktieplaceringarna. Röstvärdet eller kapitalet får inte överskrida 5 procent i ett och samma bolag. Vidare får högst 30 procent placeras i samma sektor enligt den övergripande nivån för GICS (Global Industry Classification Standard).

Derivat

Handel med derivatinstrument är endast tillåten på underliggande aktier eller kapital. Optioner ska främst användas för att minska risken i förvaltningen. Derivatinstrument kan även användas i syfte att effektivisera eller öka avkastningen i förvaltningen i enlighet med intentionerna i denna placeringspolicy. Handel med derivatinstrument får inte ske på sådant sätt att portföljen avviker eller efter inlösen (eller motsvarande) kommer att avvika från reglerna i denna placeringspolicy. Optionskontrakt ska vara standardiserade och föremål för handel på OM Stockholmsbörsen eller på motsvarande utländsk institution som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.    

Benchmark

Referensindex för utvärdering av den svenska aktieportföljen är OMX Stockholm Gross Index. MSCI World Index Total Return (SEK) ska användas som referensindex för utvärdering av den utländska aktieportföljen.

6. Räntebärande värdepapper

Generella regler

Av portföljens förvaltade medel får högst 75 procent och lägst 40 procent placeras i räntebärande placeringar och garantiprodukter. Högst 50 procent får utgöras av räntebärande instrument som emitterats i utländsk valuta av godkända emittenter. Högst 20 procent av räntebärande värdepapper får utgöras av andra värdepapper med god säkerhet, t ex reverser.
För att begränsa kreditrisken i portföljen sätts enhandslimiter för olika riskklasser. Vid placering i räntebärande värdepapper gäller följande limiter.

Kategori Max andel per emittent/kategori Max andel per emittent
Svenska staten eller av svenska staten garanterat värdepapper 100 100
Svenska eller utländska låntagare med långfristig rating om AAA alt Aaa 50
Svenska eller utländska låntagare med långfristig rating om lägst tex AA eller Aa2 50 50
Svenska eller utländska låntagare med långfristig rating om lägst tex BBB eller Baa2 25 25
Låntagare med kortfristig rating om A-1+ eller P-1 50 50


Ratingen enligt tabellen hänför sig till Standard & Poor´s eller Moody´s. Skulle låntagaren ha rating från både Standard & Poor´s och Moody´s krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå.

Aktieindexobligationer får endast göras med svenska emittenter. Godkända emittenter för underliggande aktieindexobligationer är Handelsbanken, Kommuninvest och Svensk Exportkredit.

Benchmark

Referensindex för utvärdering av svenska placeringar ska vara OM Stockholmsbörsens obligationsindex, OMRX Bond All 1-3 y Index. För utländska placeringar ska JP Morgan Global Government Bond index användas.

7. Alternativa placeringar

Generella regler

Med alternativ investeringar avses investeringar som inte ryms inom tillgångsslagen räntebärande värdepapper eller aktier. Av portföljens förvaltade medel får högst 15 procent och lägst 0 procent placeras i alternativ placeringar.

De alternativa placeringarna indelas i följande kategorier:

 • Hedgefonder
 • Övriga alternativa investeringar

Hedgefonder

Placering är tillåten i hedgefonder som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn. Hedgefonder ska vara föremål för månadsvis handel (inlösen och köp) eller mer frekvent handel. För att sprida förvaltarrisken ska en enskild hedgefond inte utgöra mer än 5 procent av den totala portföljen. Hedgefonder kan användas i förvaltningen om de uppfyller policyns etiska och miljömässiga krav.

Derivat

Handel med derivatinstrument kan ingå som en naturlig del av den aktiva förvaltningen inom hedgefonder.

Benchmark

För hedgefonder ska OMRX Treasury Bill TR SEK +3,0 procentenheters avkastning per år användas.

Övriga alternativa placeringar

Investeringar i övriga alternativa tillgångsslag är tillåten i fonder. Investeringen ska säkerställas så att kapitalet kan avvaras under hela den avtalade bindningsperioden. En investering i tillgångsslaget ska ske efter dialog mellan placeringsrådet och den diskretionära förvaltaren. Varje enskild investering får inte utgöra mer än 5 procent av den totala portföljen. Övriga alternativa placeringar kan användas i förvaltningen om de uppfyller policyns etiska och miljömässiga krav.

Investeringar får ske i

 • Fastighetsfonder
 • Infrastrukturfonder
 • Microlån

8. Likvida medel

Likvida medel definieras som medel på depåkonto och bankräkning. Likvida medel får ej placeras på fondkommissionärs checkräkning utan Förvaltningschefens medgivande. Det kapital som varje år beviljas att delas ut till destinatär i stiftelsen får endast placeras på inlåningskonto i bank under det år utbetalningen ska ske.    

9. Rapportering

En utvärdering av portföljens resultat ska göras till Placeringsrådets möten eller oftare om marknadsläget så kräver.

Rapporteringen ska innehålla:

 • Resultat under perioden med jämförelse mot fastställda index
 • Riskrapport i form av efterlevnad av restriktioner i placeringspolicyn
 • Sammanställning (marknadsvärde) av total förmögenhet och uppdelning per tillgångsslag
 • Förändringar i portföljens sammansättning med kommentarer    

10. Beredskapsplan

I händelse av stora kursfall ska Placeringsrådet skyndsamt underrättas.  Med stort kursfall avses mer än 10 procent på OMXS30 index på en vecka.

11. Externa kapitalförvaltare

Placeringsrådet fattar beslut om förvaltningsuppdrag i enlighet med placeringspolicyn.

Vid beslut av placeringsrådet att anlita extern förvaltare av hela eller delar av stiftelsernas tillgångar ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal.

Förvaltarnas förmåga att uppnå god värdetillväxt och direktavkastning samt efterlevande av placeringspolicyns regler ska löpande utvärderas.