Rektors beslut 2018-01-10 (dnr SU FV 2.1.8-4388-17)

Ansvarig enhet: Samverkansavdelningen

Regler för Stockholms universitets innehav av konst finns att tillgå i nedanstående dokument (pdf). Reglerna träder ikraft 2018-01-10.

För eventuella frågor om reglerna går det bra att kontakta Samverkansavdelningen, t.ex. på följande e-postadress: konstsamlingarna@su.se.