Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

Kontaktperson: Josefin Fernstad

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020 och kommer att revideras under året)

I rektors beslut 2017-02-02 om tillägg till rutinerna framgår det att avtal om cotutelle vid Stockholms universitet som huvudregel endast ska ingås med utländska lärosäten. Om det finns särskilda skäl kan dock rektor i enskilt fall bevilja dispens för samarbeten med svenska lärosäten (se pdf-fil nedan).

Se även Avtalsmall för coututelleavtal respektive Avtalsmall för tillägg till coututelleavtal (se länkarna nedan).

Ett cotutelleavtal är ett avtal om samarbete kring handledning av utbildning på forskarnivå (PhD) mellan två lärosäten där doktoranden har en handledare vid vartdera lärosäte och bedriver doktorandstudier vid båda lärosätena. Då forskarutbildningen är slutförd kan doktoranden ansöka om doktorsexamen vid respektive lärosäte. Forskarstudenten antas vid respektive lärosäte och vartdera lärosätet utfärdar sitt eget examensbevis som tillsammans utgör en dubbel examen

En förutsättning för att ett cotutelleavtal ska kunna ingås är att forskarstudenten uppfyller antagningskraven vid båda lärosätena och att antagningsprocessen vid respektive lärosäte har iakttagits. Observera att cotutelleavtalet inte får innehålla bestämmelser om disputation eller betygssättning som strider mot vad som är reglerat i Högskoleförordningen

Arbetet med att ta fram ett cotutelleavtal kan ske enligt två olika arbetsmodeller:

I.                 I det ena fallet skrivs avtalet kring samarbete om handledning av utbildning på forskarnivå innan platsen för utbildning på forskarnivå har utlysts. Ett sådant avtal kompletteras sedan med ett personligt avtal för den enskilda forskarstudenten.

II.              I det andra fallet skrivs avtalet då en forskarstudent finns.

Vid ingående av coututelleavtal kan följande checklista användas som ett stöd i arbetet med avtalet.

Dessa rutiner kompletterar Rutiner för avtalsarbete vid Stockholms universitet, som också bör iakttas i arbetet med att ta fram ett cotutelleavtal. 

  1. Deltagande lärosäten och institutioner

Den inledande sektionen i avtalet bör innehålla information om de universitet, högskolor och lärosäten som är parter i avtalet liksom vem som representerar lärosätet i avtalet (rektor, dekanus, prefekt etc).

Vid Stockholms Universitet tecknas cotutelleavtal av dekanus.

För det fall att en forskarstudent finns (arbetsmodell II ovan) bör det följa ett avsnitt som specificerar de institutioner, handledare och forskarstudenter som avtalet omfattar. Namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter för doktoranden liksom kontaktuppgifter för handledare vid respektive institution anges.

Forskarutbildningsämnet vid respektive lärosäte bör anges. 

  1. Bakgrund och syfte

Det är lämpligt att avtalet därefter innehåller ett avsnitt om bakgrunden till och syftet med samarbetet. Syftet att delta i samarbetet kan vara att främja rörlighet för forskarstudenter och öka internationellt forskningssamarbete. Syftet kan också vara ett gemensamt forskningsprojekt.

Här brukar också anges att forskningen kommer att bedrivas och handledas vid båda lärosätena och att respektive lands lagstiftning och universitets reglering måste beaktas. 

  1. Checklista för innehåll

Detta innehåll kan förekomma i varierande grupperingar och ordning beroende på vilket land och universitet det avtalas med. Det viktigaste är att cotutelleavtalet innehåller samtliga delar, inte strukturen i sig. Följande ska ingå: 

a)   Information om behörighetskrav och urval för tillträde vid respektive lärosäte. Här bör också information om visum infogas om samarbetet ingås med ett lärosäte utanför EU.

b)      Ungefärligt startdatum och beräknat slutdatum för forskarutbildningen.

c) Planerad fördelning av studiernas förläggning vid respektive lärosäte/institution med start- och slutdatum. Eventuell minimitid som ska förläggas vid respektive lärosäte ska anges. Skillnad i forskarutbildningens omfattning och studietakt mellan de ingående länderna ska i förekommande fall särskilt beaktas.

d)    Uppgifter om eventuella kursavgifter. Här finns olika modeller. Ibland betalar studenten endast kursavgifter vid den ena institutionen och i andra fall vid den institution där studenten fysiskt är närvarande den aktuella terminen. Vid Stockholms Universitet är forskarutbildningen avgiftsfri.

e)     Uppgifter om studentens försörjning. Hur denna finansieras och av vem samt uppgifter om externt finansierade forskningsprojekt i förekommande fall samt tillvägagångssätt i fall då finansieringen tar slut

f)      Finansieringen av handledare samt fördelningen av eventuella kostnader för examinatorer samt omkostnader för disputation.

g)   Ansvarsfördelningen för studentens boende/logi, resekostnader och försäkringar.

h)   Arbetssätt kring förhandsgransking av avhandlingen inför disputation bör beaktas och redogöras för.

i)   Information om betygsnämndens sammansättning. Observera att cotutelleavtalet inte får innehålla bestämmelser om disputation eller betygssättning som strider mot vad som är reglerat i Högskoleförordningen. Avtalet bör därför innehålla en skrivning om att regler kring disputation och examination måste harmoniera med nationell lagstiftning.

I första hand bör en gemensam betygsnämnd sammansättas, om regelverk och lagstiftning vid både lärosätena tillåter. Vid gemensam betygsnämnd ska respektive lärosätes regler kring dokumentation av betygsbeslut iakttas. Vid behov upprättas två separata protokoll för detta.

I andra hand bör två separata betygsnämnder, en vid varje lärosäte, upprättas.

I tredje hand bör två separata disputationer ske, en vid varje lärosäte.

j)    Vid bedömningen av reglering av betygsnämnd ska i första hand nationell lagstiftning, i andra hand universitets centrala regelverk och i tredje hand fakultetens egna regler beaktas. Fakulteten kan bevilja dispens från sistnämnda regler och institutionen ansvarar för att Fakultetskansliet förses med allt nödvändigt underlag för bedömning av betygsnämnd och disputation.

k)    Formulering om att ett betyg vid disputation respektive utfärdande av vid det ena lärosätet inte är bindande för det andra.

l)      Uppgifter om den allmänna studieplan som doktoranden är antagen till, samt den individuella studieplan som upprättats vid antagningen Allmän studieplan samt den individuella studieplanen ska bifogas avtalet.

m)  Formulering om tillvägagångssättet vid tvist kring avtalet liksom vid avbrott från doktorandens sida.

n)     Namn på handledare vid respektive lärosäte, för arbetsmodellen II ovan.

o)   Information om eventuella övriga obligatoriska moment utöver disputation samt en förteckning över eventuella delkurser med respektive poäng.

p)   Angivande av det språk på vilket avhandlingen ska författas och inlämnas liksom det språk på vilket muntlig disputation kommer att ske samt om eventuell översättning ska göras.

q)      Information om vid vilket lärosäte disputationen ska ske.

r)    Skrivning om att respektive part åtar sig att iaktta immaterialrättslig lagstiftning i relevanta länder.

s)   Eventuella förhållningsregler för forskarstudenter (code of conducts/misconduct) vid respektive lärosäte bör uppmärksammas liksom regler om disciplinära påföljder, avstängning och indragning av resurser. Det bör särskilt uppmärksammas att ett beslut rörande detta hos det ena lärosätet inte är bindande för det andra.

t)    Reglering av publikation, digital publicering, mångfaldigande och arkivering av avhandlingen.

u)    Information om vilken typ av examen som kommer att utges av respektive lärosäte.

v)     Skrivning om att studentens examensbevis bör innehålla information om att studenten ingått i ett cotutellesamarbete.

 

  1. Underskrifter

a)      Dekanus/Vicerektor
Prefekt
Handledare
Doktorand

För det fall att en doktorand tillkommer först efter ingånget avtal om cotutellesamarbete kan avtalet kompletteras genom en bilaga.

Kopia på avtalet ska bifogas ansökan om examensbevis till studentavdelningen varpå särskild anteckning görs om cotutellesamarbetet i Ladok.

Vid frågor om ingående av cotutellesamarbeten och om avtal, vänd dig till det berörda Fakultetskansliet eller till Ledningskansliets jurister.