Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Carl-Axel Holmberg

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019. Dokumentet ingår i en plan för revidering som kommer att ske med anledning av Universitetskanslerämbetets, UKÄ:s, kommande granskning)

Inledning

Enligt 2 kap. 2 § HF ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. I Stockholms universitets anställningsordning, AOSU, samlas de regler om anställning som och befordran till lärare som universitetsstyrelsen har beslutat ska gälla. Rektor kan i enskilda fall efter yttrande medge undantag från föreskrifterna.

Policy

Den centrala bestämmelsen vid anställning är 12 kap. 5 § 2 st. regeringsformen. Enligt bestämmelsen ska vid tillsättning av en statlig anställning avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Enligt 4 § 2 st. LOA ska skicklighet sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Anvisningar

Lediga anställningar som lärare ska utlysas på ett sådant sätt att kompetenta sökande kan attraheras. En god miljö för forskning och utbildning kännetecknas av att universitetet kan erbjuda så attraktiva anställnings- och arbetsvillkor att de mest kompetenta lärarna kan rekryteras. Vid rekrytering ska hänsyn tas till såväl universitetets behov som personens formella kompetens, utvecklingspotential och sociala förmåga. Undervisning vid universitetet ska huvudsakligen bedrivas av tillsvidareanställda disputerade lärare. I vissa fall kan dock anställningar behöva tidsbegränsas. Tidsbegränsning av anställningar kan göras med stöd av bestämmelserna i LAS, annan lag eller förordning eller i kollektivtal.

Ansvar

Med vad som i denna anställningsordning anges tillhöra en områdesnämnds befogenheter kan förstås en fakultetsnämnds befogenheter, eftersom områdesnämnden, i enlighet med Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet har rätt att i många fall delegera sin beslutanderätt vidare. Om sådan delegering har skett ska med områdesnämnd förstås fakultetsnämnd. Därför ska avstämning ske med respektive områdesnämnds delegationsordning.

Relaterade dokument

Se vidare i den kompletta Anställningsordningen (AOSU), december 2017 (pdf).