Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

Kontaktperson: Beatrice Clasaeus

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022. Alla hänvisningar till Riktlinjer för disciplinärenden ersätts med hänvisningar till Regler och handläggningsordning för disciplinärenden)

Inledning

Detta dokument reglerar ansvar och roller när det gäller salstentamen vid Stockholms universitet för att examinationen ska ske på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Reglerna omfattar såväl studenter och tentamensvärdar som Tentamensservice och institutioner. Även institutioner eller motsvarande inom universitet kan anordna egna salstentamen. Universitetet tillhandahåller en central tentamensadministration (Tentamensservice) som erbjuder en centralt administrerad bokning av skriftlig och digital salstentamen.

Andra regler med relevans för tentamen

I enlighet med Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå ska studenten senast vid kursstart informeras om föreliggande regler och hur examinationen ska genomföras samt om, och i så fall i vilken utsträckning, användning av hjälpmedel är tillåtet vid examinationen.  

I enlighet med Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå är det av största vikt att examinationen sker på ett rättssäkert sätt och att studenten kan identifieras i samband med examination. Skulle examinationen inte kunna genomföras på grund av tekniska svårigheter ska studenten skyndsamt beredas möjlighet till ny examination lämpligen inom en vecka (Styrdokument – Regelboken).  

Även Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet har relevans (Styrdokument – Regelboken). 

1. Regler för studenter

1.1 Studentens ansvar att följa reglerna

Studenten ska följa tentamensvärds anvisningar och tillsägelser. Om tentamensvärds anvisningar och tillsägelser inte följs kan det medföra att tentamen inte rättas och/eller att disciplinära åtgärder vidtas (se vidare Riktlinjer för disciplinärenden, Styrdokument – Regelboken). 

1.2 Anmälan till salstentamen

För att delta i tentamen krävs föranmälan, vilket innebär att studenter som inte är anmälda inte får delta i tentamen. Om studenten hävdar att studenten är anmäld till tentamen ska tentamensvärd kontakta Tentamensservice eller ansvarig institution för att reda ut oklarheterna.

1.3 Identitetskontroll (ID-kontroll) och närvarolista

Studenten ska visa upp godkänd id-handling samt signera närvarolistan vid salsskrivningen. Utan godkänd id-handling får studenten inte delta i tentamen. Som godkänd id-handling räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd id-handling räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att studentens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska id-handlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort, under förutsättning att studenten kan identifieras med hjälp av id-handlingen.

1.4 Placering i skrivsalen

Placeringslistor ska i normalfallet anslås i anslutning till tentamenssalen innan tentamen börjar. På dessa ska alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och det ska vara enkelt att kunna utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Studenter som inte är anmälda får inte delta i tentamen.

1.5 Personliga tillhörigheter

Studenten ska följa tentamensvärds instruktioner om var väskor och andra personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon, s.k. smartwatch och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras tillsammans med övriga personliga tillhörigheter på anvisad plats.

1.6 Hjälpmedel

I enlighet med Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå ska studenten i samband med kursstart samt inför examination få information om, och i så fall i vilken utsträckning, användning av hjälpmedel är tillåten vid examinationen (Styrdokument – Regelboken).  Det ska särskilt framhållas att mobiltelefoner och s.k. smartwatch aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel och dessa ska förvaras på av tentamensvärden anvisad plats.

1.7 Tentamenspapper vid skriftliga tentamina

Tentamen ska skrivas på papper som delas ut av tentamensvärd. Studenten ska anteckna anonymiseringskod på samtliga tentamenshandlingar.

1.8 Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter

Studenter får lämna skrivsalen tidigast efter att 30 minuter av skrivtiden har gått. Studenter som infinner sig efter det att 30 minuter av skrivtiden har gått får inte delta i tentamen.

1.9 Förbud för studenter att kommunicera

Under tentamen ska tystnad råda. Undantag görs då examinator eller tentamensvärd ger information. Kommunikation mellan studenter eller mellan studenten och utomstående får inte förekomma förrän samtliga som deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till tentamensvärd. Detta förbud gäller såväl i skrivsalen som under eventuella toalettbesö

1.10 Paus och toalettbesök

Vid tentamen som omfattar mer än fem timmar ska tentamen vara delad och det ska vara en paus om minst 30 minuter. Tentamensvärd ska ge besked om vilka toaletter som får användas och studenten ska följa tentamensvärds anvisningar. Vid toalettbesök ska en lista (per kurs) användas, där studenten skriver upp tid, före och efter besök samt namn.  

I enlighet med Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå ska studenter som behöver amma ett barn under en tentamen som överstiger tre timmar vid kursstart, alternativt vid anmälan till tentamen, meddela behovet till Tentamensservice eller institutionen (Styrdokument – Regelboken). 

1.11 Inlämning

Studenten får inte ta med sina tentamensvar och kladdpapper ut ur skrivsalen utan ska personligen lämna dessa till tentamensvärd. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till tentamensvärd innan studenten lämnar skrivsalen. Studenten tillåts att ta med sig tentamensfrågorna då studenten lämnar skrivsalen. Studenten ska i samband med inlämning visa upp godkänd id-handling samt signera närvarolistan innan studenten lämnar skrivsalen.

1.12 Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig

Studenten som uppträder störande ska på tentamensvärds uppmaning avlägsna sig. Störande uppträdande kan leda till disciplinära åtgärder. Om en student har uppträtt störande kommer en rapport att skrivas av tentamensvärd och skickas sedan vidare till prefekt/studierektor för eventuell anmälan till rektor som ett disciplinärende. Studenten ska av tentamensvärd informeras om att en rapport kommer att skrivas (se vidare Riktlinjer för disciplinärenden, Styrdokument – Regelboken).

1.13 Fusk

Vid misstanke om fusk skrivs en rapport av tentamensvärd och skickas sedan vidare till prefekt/studierektor för eventuell anmälan till rektor som ett disciplinärende. Studenten ska av tentamensvärd informeras om att en rapport kommer att skrivas (se vidare Riktlinjer för disciplinärenden, Styrdokument – Regelboken). Studenter som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om studenten visar upp och lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Tentamensvärd ska om möjligt erbjuda studenten möjligheten att byta ut det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar.

2. Regler för tentamensvärdar

2.1 Tentamensvärds ansvar för att reglerna följs

Det är tentamensvärds ansvar att se till att reglerna följs och tentamensvärd ska ägna sig åt att övervaka och kontrollera studenterna under hela tentamenstiden.

2.2 Anmälan

För att delta i tentamen krävs föranmälan, vilket innebär att studenter som inte är anmälda inte får delta i tentamen. Om studenten hävdar att studenten är anmäld till tentamen ska tentamensvärd kontakta Tentamensservice eller institutionen. Om oklarheterna inte kan redas ut omgående ska studenten tillåtas skriva tentamen under förutsättning att det är praktiskt genomförbart.

2.3 ID-kontroll och namnteckning

Tentamensvärden ansvarar för att studenten legitimerar sig. Som godkänd id-handling räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd id-handling räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att studentens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska id-handlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort, under förutsättning att studenten kan identifieras med hjälp av id-handlingen. Utan godkänd id-handling får studenten inte delta i tentamen. 

2.4 Placering i salen

Tentamensvärd ska vara i skrivsalen i god tid före tentamenstidens början. Det ska i normalfallet anslås placeringslistor innan salstentamen. På dessa ska alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna utläsa vilken plats de ska placera sig vid. 

2.5 Personliga tillhörigheter

Tentamensvärd ska informera studenter om var personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon, s.k. smartwatch och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras på anvisad plats. 

2.6 Hjälpmedel

Tentamensvärd ska under tentamen kontrollera medförda hjälpmedel via stickprov.

2.7 Tentamenspapper vid skriftliga tentamina

Tentamenvärd ska vid tentamens början informera studenterna om att tentamen ska skrivas på papper som delas ut av tentamensvärd. Studenten får inte ta med sig skrivpapper ut ur lokalen vid tentamens slut.

2.8 Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter

Tentamensvärd ska vid tentamens början informera studenterna om att studenter som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter att 30 minuter av skrivtiden har gått. Studenter som infinner sig efter det att 30 minuter av skrivtiden har gått får inte delta i tentamen.

2.9 Förbud för studenter att kommunicera

Under tentamen ska tystnad råda. Tentamensvärd ska kontrollera att ingen kommunikation sker mellan studenter eller mellan studenter och utomstående. Om studenten inte upphör att samtala efter tillsägelse, har tentamensvärd rätt att omedelbart kräva att studenten avlägsnar sig.

2.10 Paus och toalettbesök

Vid tentamen som omfattar mer än fem timmar ska tentamen vara delad och det ska vara en paus om minst 30 minuter. Tentamensvärd ska vid tentamens början ge besked om vilka toaletter som får användas och att studenten ska följa tentamensvärds anvisningar.

2.11 Inlämning

Tentamensvärd ska vid tentamens början informera studenten om att studenten inte får ta med sina tentamenssvar eller kladdpapper ut ur skrivsalen utan ska personligen lämna dessa till tentamensvärd. Studenterna får dock ta med sig tentamensfrågorna. Vid inlämnandet av tentamenshandlingarna ska studenten visa id-handling och signera att studenten har lämnat in sina tentamenshandlingar. Tentamensvärd ska se till att studenten antecknar anonymiseringskod på samtliga tentamenshandlingar. Tid för inlämnandet och antal inlämnade ark noteras av tentamensvärden. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till tentamensvärd innan studenten lämnar skrivsalen. Tentamensvärd bekräftar att  ID-kontrollen är genomförd och att tentamenshandlingarna är inlämnade genom att signera deltagarlistan. 

2.12 Störande beteende

Tentamensvärd ska avvisa studenter som uppträder störande och skriva en rapport om vad som hänt. Rapporten skickas till berörd prefekt som sedan avgör om de ska anmäla det inträffade till rektor (se vidare Riktlinjer för disciplinärenden, Styrdokument – Regelboken). Studentens namn och personnummer ska antecknas. Studenten ska av tentamensvärd informeras om att en rapport kommer att skrivas. Om det är frågan om mycket störande uppträdande bör tentamensvärd tillkalla säkerhetsvakter.

2.13 Fusk

Om en tentamensvärd upptäcker eller misstänker fusk ska tentamensvärden skriva en rapport. Tentamensvärden ska lämna rapporten till berörd prefekt/studierektor alternativt till Tentamensservice som vidarebefordrar rapporten till prefekt/studierektor för eventuell anmälan till rektor som ett disciplinärende. Studenten ska av tentamensvärd informeras om att en rapport kommer att skrivas (se vidare Riktlinjer för disciplinärenden, Styrdokument – Regelboken). Det finns en mall för rapporter som bör användas. Studenter som har otillåtet hjälpmedel med sig ska erbjudas möjligheten att lämna ifrån sig hjälpmedlet eller om möjligt byta ut det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar så att tentamensvärden kan kopiera eventuellt bevismaterial (till exempel fusklapp). Tentamensvärd får inte tvinga studenten att lämna ifrån sig material och inte heller kroppsvisitera studenten. Det ingår inte heller i tentamensvärdens befogenheter att avbryta studenten under pågående tentamen på grund av misstanke om fusk om studenten vägrar att visa upp eller lämna ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Om studenten vägrar att följa tentamensvärdens anvisningar ska det också antecknas i rapporten. 

2.14 Vid brandlarm, bombhot eller liknande

Vid brandlarm, bombhot eller liknande bör tentamenstillfället ställas in. Institutionen ansvarar för att ett nytt tentamenstillfälle arrangeras, lämpligen inom en vecka, och att studenterna informeras. Vid varje skrivningstillfälle och skrivningssal ska det finnas en huvudansvarig tentamensvärd som ska besluta om omedelbar utrymning av skrivsal vid brandlarm, bombhot eller liknande. Samtliga tentamensvärdar övergår vid brandlarm, bombhot eller liknande automatiskt till tillfälliga utrymningsledare för skrivsalen och ska se till att utrymma och stänga salen via utrymningsdörr/ar. Vid utrymning av skrivsal ska tentamenvärdarna, om det går, samla in det material som är inlämnat samt deltagarlista. Därefter ska samtliga bege sig till återsamlingsplatsen som anges på närmaste utrymningsplan och stanna där tills besked ges från polis, brandförsvar eller utrymningsledare. Vid återsamlingsplatsen görs en närvarokontroll.

3. Regler för Tentamensservice samt för institutioner

3.1 Beställningsförfarande inom den centrala tentamensadministrationen

Den centrala tentamensadministrationen ska tillhandahålla information om det beställningsförfarande som tillämpas då institutionerna beställer tentamenstillfällen.

3.2 Anonym tentamen

I enlighet med Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå ska salstentamen  genomföras anonymt (Styrdokument – Regelboken). 

3.3 Tentamensvärdar

Tentamensvärdar ska ha informerats om reglerna i detta dokument. För att tentamen ska ske på ett rättssäkert sätt rekommenderas att:  
Två tentamensvärdar är i tjänst när det är max 50 studenter i en skrivsal.
Tre tentamensvärdar är i tjänst när det är 50–100 studenter i en skrivsal.
Fyra tentamensvärdar är i tjänst när det är fler än 100 studenter i en skrivsal.

3.4 Information om fusk och störande beteende

Tentamensvärdar ska informeras om tillvägagångssätt vid misstanke om fusk och störande beteende.

3.5 Placeringslistor

Placeringslista ska tillgängliggöras innan tentamen.

3.6 Examinatorns tillgänglighet

Examinator, eller annan av prefekt utsedd person, ska vara nåbar under skrivningstiden för besvarande av frågor som kräver examinator. 

3.7 Identitetskontroll

Studenten ska uppvisa godkänd id-handling. Utan godkänd id-handling får studenten inte delta i tentamen. 

3.8 Tentamens förvaring

Tentamenshandlingar ska förvaras inlåsta eller på annat betryggande sätt.