Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Tove Holmqvist

Observera att dokumentet återfinns i sin helhet i PDF-filen längst ner.

Inledning

Stockholms universitet har ett generellt tillstånd att utfärda samtliga examina, förutom yrkesexamen och konstnärlig examen. För de två sistnämnda måste särskilt tillstånd sökas hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som prövar om examenstillstånd kan ges.  

Universitetet har för närvarande tillstånd att utfärda flera olika yrkesexamina (se 2.5 Ansökan till UKÄ om tillstånd att utfärda yrkesexamen nedan). Universitetet har inte tillstånd att utfärda någon form av konstnärlig examen.

Det generella tillståndet för högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen innebär att universitetet självt avgör inom vilka kunskapsområden man kan bedriva utbildning på hög vetenskaplig nivå och utfärda examen. Detta avgörande innebär i praktiken att en intern kvalitetsprövning sker i samband med att huvudområden på grundnivå och avancerad nivå samt ämnen på forskarnivå etableras. Fokus i denna prövning är om nödvändiga förutsättningar finns för att studenterna eller doktoranderna ska kunna nå målen för den examen som utbildningen ska leda till. Det sker även en kvalitetsprövning när kurser som ingår i ett huvudområde och utbildningsprogram som leder till examen, etableras och revideras. I den interna prövningen kvalitetssäkras bland annat de dokument som styr utbildningarna och som är juridiskt bindande, till exempel kurs- och utbildningsplaner, lokala examensbeskrivningar samt allmänna studieplaner.

Huvudområden, forskarutbildningsämnen, kurser och utbildningsprogram kan även behöva avvecklas av olika skäl, bland annat efter kvalitetsprövning. Oavsett skäl måste avvecklingsprocessen kvalitetssäkras så att framför allt studenternas rättigheter tillgodoses.  

Berednings- och beslutsprocesser som rör utbildning är i enlighet med universitetets besluts- och delegationsordning delegerat till områdesnämnderna. Att områdesnämndernas beredande och beslutande processer för utbildning delvis skiljer sig åt avspeglar de skilda organisatoriska förutsättningarna inom universitetet med två vetenskapsområden med en respektive tre fakulteter vardera. Se vidare respektive områdesnämnds besluts- och delegationsordning. Därför är fokus i detta styrdokument de beslutsunderlag och den handläggning efter beslut

Syfte

Syftet med detta styrdokument är att beskriva hur kvalitetsprövning ska ske vid etablering av utbildning som kan leda till examen och hur avveckling av utbildning som kan leda till examen ska genomföras på ett för studenterna (inklusive doktoranderna) rättssäkert sätt, oavsett vilken instans som bereder och fattar dessa beslut. 

Utgångspunkter

De grundläggande bestämmelserna för utbildning finns i högskolelagens första kapitel (Inledande bestämmelser), i högskoleförordningens sjätte kapitel
(Utbildningen) samt i bilaga 2 – Examensordning.

Utöver högskolelag och -förordning finns även internationella överenskommelser med relevans för utbildningens kvalitet, till exempel ”Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” (ESG) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  

Ytterligare en utgångspunkt för detta styrdokument är det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning 2017-2022 som består av de fyra komponenterna examenstillståndsprövningar, granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar samt tematiska granskningar. I alla fyra återkommer delvis samma bedömningsområden och likartade bedömningsgrunder.

UKÄ publicerade 2018 ”Studenternas rättssäkerhet vid nedläggning av utbildningsprogram” (Vägledning, UKÄ 2018). Denna vägledning har påverkat avvägningarna i avsnitt 3 Beslut om avveckling av utbildning nedan. 

Läsanvisning

Dokumentet beskriver de olika steg som ska genomföras vid etablering och avveckling av huvudområde, yrkesexamen, utbildningsprogram, kurs och ämne på forskarnivå. Regler och handläggningsordning beskrivs i sin helhet för var och en av dessa kategorier. Det leder till vissa upprepningar men bör underlätta användandet av dokumentet på så sätt att läsaren kan koncentrera sig på det avsnitt som rör den aktuella utbildningskategori som ska etableras eller avvecklas.