Samverkan mellan de olika aktörerna är av största vikt för att rehabiliteringsarbetet ska kunna bedrivas effektivt, skyndsamt och underlätta medarbetarens återgång i arbete.

Chefens ansvar

Medarbetarens ansvar

Övriga aktörers ansvarChefens ansvar

Du som chef har i enlighet med fördelning av arbetsmiljöuppgifter ansvar att bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete i enlighet med arbetsgivarens ansvar samt SU:s rehabiliteringspolicy, riktlinjer och rutiner. 

1. Kommunicera rutiner vid sjukdom
Du som chef har ansvar för att dina medarbetare är informerade om vilka rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och rehabilitering.

2. Förebyggande arbete
Du ska följa Stockholms universitets riktlinjer för förebyggande rehabiliteringsarbete, genom att till exempel följa upp tidiga tecken på ohälsa hos dina medarbetare och initiera åtgärder vid upprepad korttidsfrånvaro.

3. Initiera och driva den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 
Ansvaret innebär bland annat att:

 • ha regelbunden kontakt med medarbetaren under hela sjukskrivningsperioden
 • kalla till och/eller medverka i rehabiliteringsmöten
 • utreda och/eller kartlägga möjlighet till återgång i ordinarie arbete
 • tillsammans med medarbetaren planera och genomföra åtgärder (t.ex. anpassning) inom ramen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och följa upp åtgärderna
 • vid behov kontakta eller anlita sakkunnig expertis, till exempel din rådgivare på Personalavdelningen och/eller företagshälsovård
 • informera medarbetaren om att hen får ha med ett fackligt ombud genom hela rehabiliteringsprocessen.

4. Dokumentera
Du ska föra dokumentation över hela rehabiliteringsärendet, dvs. alla händelser, möten och åtgärder.
 

Medarbetarens ansvar

1. Följa rutiner vid sjukdom
Medarbetaren har ansvar för att följa rutiner vid sjukdom enligt checklista vid sjukdom. Medarbetaren är sedan skyldig att kontinuerligt lämna aktuella läkarintyg till chefen.

2. Aktivt medverka i sin rehabilitering

 • Medarbetaren ska hålla kontakt med sin chef under hela sjukskrivningsperioden.
 • Medarbetaren ska lämna den information om sin arbetsförmåga som är nödvändig för att arbetsgivaren ska kunna utreda behovet av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen samt att möjliggöra en lämplig planering för återgång i arbete. Det innebär att läkarintyget som medarbetaren lämnar ska vara komplett, endast diagnos får döljas.
 • Medarbetaren ska efter bästa förmåga aktivt delta i utredning, planering och genomförande av den egna rehabiliteringen; till exempel delta i rehabiliteringsmöten och fullfölja överenskomna planer.
   

Övriga aktörers ansvar

Fackliga ombudets ansvar:

Fackliga ombud kan vara ett viktigt stöd för medarbetaren i rehabiliteringsprocessen. De kan även medverka vid olika typer av rehabiliteringsmöten, om medarbetaren så önskar.

Personalavdelningens ansvar:

 • ta fram Stockholms universitets övergripande rutiner och annat stöd till chefer
 • ge råd och stöd och vara en resurs för chefer i rehabiliteringsprocessen
 • utreda nya alternativ när en återgång i ordinarie arbete vid arbetsplatsen inte är möjlig, till exempel vid omplacering.

Företagshälsovårdens ansvar:

 • vara ett stöd för arbetsgivaren i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen
 • vara experter på arbetsrelaterad ohälsa och erbjuder chefer med personalansvar för råd och stöd
 • delta i rehabiliteringsarbetet vid behov, exempelvis genom att samordna rehabiliteringsinsatser eller föreslå anpassningsåtgärder.

Sjukskrivande läkarens ansvar:

 • för den medicinska rehabiliteringen, så att medarbetaren kan uppnå en arbetsförmåga för att kunna återgå i arbete på del- eller heltid
 • lämna uppgifter om medicinska fakta till Försäkringskassan och vid behov till företagshälsovården.

Försäkringskassans ansvar:

 • bedöma rätten till ersättning (sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning, arbetshjälpmedel m.m.) från och med den 15:e dagen i sjukskrivningsperioden
 • kan även under pågående sjukskrivning kalla till ett avstämningsmöte med medarbetaren och närmaste chefen. Även andra aktörer som exempelvis behandlande läkare och fackligt ombud kan medverka.