Du hittar även information om det här i styrdokumentet Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare (AOSU).

Huvudregeln är att lärare ska anställas tillsvidare. En anställning får dock tidsbegränsas i vissa fall. Enligt rektorsbeslut ska som huvudprincip endast lärare som avlagt doktorsexamen anställas tillsvidare.

Anställning som professor får inte tidsbegränsas. Övriga anställningar kan om förutsättningar i övrigt föreligger tidsbegränsas med följande tidsbegränsningsgrunder. Klicka på rubrikerna för att läsa mera om de olika paragraferna.

Lagen om anställningsskydd (LAS) 

Högskoleförordningen (HF)  

Centrala kollektivavtal

Timlärare (LAS)

 

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Allmän visstidsanställning (ALVA) LAS 5 § p. 1

Vid allmän visstidsanställning (ALVA) behöver inte arbetsgivaren ange någon särskild grund för tidsbegränsningen. Däremot är tiden som en arbetstagare kan vara anställd på en ALVA begränsad.

Om en arbetstagare har varit anställd på en allmän visstidsanställning vid Stockholms universitet i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning (LAS 5 a § första stycket p. 1).

I vissa fall ska även anställningstid äldre än fem år räknas in i tiden för att omvandla en ALVA till en tillsvidareanställning. Den grundläggande förutsättningen för en omvandling är, liksom enligt ovan, att en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren på en ALVA i sammanlagt mer än två år. Som ytterligare förutsättning gäller att tiden om två år överskrids under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar enligt LAS (ALVA, vikariat och/eller säsongsarbete) som följt på varandra hos arbetsgivaren. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. (LAS 5 a § första stycket p. 2 och tredje stycket). 

Anställningstiden i en allmän visstidsanställning löper på oavsett om personen är frånvarande av någon anledning, t ex sjukdom, tjänstledighet, föräldraledighet eller har en lägre sysselsättningsgrad än heltid.

För en arbetstagare som har fyllt 68 år övergår inte en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Se även styrdokument Regler för pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång.

Vikariat (LAS 5 § p. 2)

Ett vikariat innebär att en arbetstagare anställs för att ersätta en eller flera arbetstagare som är tillfälligt lediga/frånvarande Vikariat kan även användas på en ledig anställning under tiden ett rekryteringsförfarande pågår eller under en kortare period vid osäkerhet om en ledig anställning ska återbesättas.

Till skillnad från en allmän visstidsanställning kan tvist uppstå om ett vikariat är korrekt eller ej. Med anledning av det bör det på anställningsbeslutet framgå namn på den arbetstagare vikarien utför arbete istället för, eller andra giltiga skäl för vikariatet.

Om en arbetstagare har varit anställd som vikarie vid Stockholms universitet i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, övergår anställningen till en tillsvidareanställning (LAS 5 a § fjärde stycket).

Anställningstiden för ett vikariat löper på oavsett om personen är frånvarande av någon anledning, t ex sjukdom, tjänstledighet, föräldraledighet eller har en lägre sysselsättningsgrad än heltid.

För en arbetstagare som har fyllt 68 år övergår inte ett vikariat till en tillsvidareanställning. I första hand ska dock allmän visstidsanställning användas för återanställning efter pensionsavgång. Se även styrdokument Regler för pensionsavgång.

Säsongsarbete (LAS 5 § p. 3)

Ej tillämpligt på anställning som lärare.

Provanställning (LAS 6 §)

I samband med en tillsvidareanställning finns det en möjlighet att använda sig av en tidsbegränsad provanställning under högst sex månader. Vid Stockholms universtiet ska tillsvidareanställningar normalt inledas med en provanställning. Provanställningen får längst vara sex månader, därefter övergår den till en tillsvidareanställning om den inte har avbrutits.

Om den anställde är väl känd av arbetsgivaren finns sällan anledning att provanställa. Normalt kan provanställning därmed inte användas i de fall en redan anställd vid Stockholms universitet erbjuds en annan anställning inom universitetet. Då ska i stället referenser tas inom universitetet.

Högskoleförordningen

Biträdande lektor (HF 4 kap. 4 a § & 12 a §)

Biträdande lektor är en meriteringsanställning. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

En biträdande lektor får anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Adjungerad professor (HF 4 kap. 11 §)

En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. Syftet med anställningen som adjungerad professor är att knyta en vetenskapligt kvalificerad person med speciell kompetens inom ett ämnesområde till universitetet. Anställningen som adjungerad professor är en deltidsanställning och arbetstagaren ska ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför högskoleväsendet, t.ex. i näringslivet eller i den offentliga sektor.

Gästprofessor  (HF 4 kap. 12)

En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. Syftet med anställning som gästprofessor är att under en begränsad tid knyta en person med speciell kompetens till universitetet. Som gästprofessor anställs i normalfallet en person som kommer från ett annat lärosäte.

Centrala kollektivavtal

Avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare

Anställning som adjungerad lärare är en deltidsanställning där arbetstagaren har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med anställning som adjungerad lärare är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet.

Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS) är det möjligt att anställa en adjungerad lärare tidsbegränsat i upp till två år. En sådan anställning kan förnyas. Det finns dock ingen bortre gräns för hur många gånger en sådan anställning kan förnyas, om det finns ett fortsatt verksamhetsbehov och den anställde har kvar sin huvudsakliga verksamhet utanför högskolesektorn.

Tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare är en kollektivavtalad tidsbegränsning som gäller utöver lagen om anställningsskydd (LAS). En arbetstagare kan alltså före och efter en anställning som postdoktor vara tidsbegränsat anställd med stöd av 5 § LAS. Någon sammanräkning med anställningstid i tidsbegränsad anställning enligt LAS eller högskoleförordningen görs inte.

Anställning som adjungerad lärare ska inte förväxlas med anställning som adjungerad professor (vilken regleras i högskoleförordningen 4 kap. 11 §)

För vidare information, se Föreskrifter angående avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare i Regelboken.

Utlandsstationering – URA

URA är ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands och gäller för arbetstagare som ska vara utlandsstationerade under tjänstgöring utomlands. URA ger också möjligt för arbetsgivaren att anställa en arbetstagare tidsbegränsat för enbart en utlandstjänstgöring. Om anställning sker med avsikt att den anställde ska vara utlandsstationerad, kan anställningen vara tidsbegränsad. Det finns ingen begränsning i längd men omfattningen ska i normalfallet vara heltid. Anställningstiden ska i normalfallet vara kopplad till utlandsvistelsen och endast kortare förberedelser får rymmas inom anställningstiden. Om förberedelserna är mer omfattande, ska den anställningsperioden tidsbegränsas med stöd av annan tidsbegränsningsgrund.

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)

Avtalet syftar till att underlätta anställningar som främjar allmänna arbetsmarknads-, social- och sysselsättningspolitiska mål. En förutsättning för att ingå anställning med stöd av avtalet är att den arbetstagare som anställs omfattas av villkoren i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med stöd av lag eller förordning. Med stöd av avtalet kan en anställning tidsbegränsas under en maximal sammanlagd tid om 24 månader.

Timlärare (LAS)

Det som kallas timanställning är egentligen ingen anställningsform; det betyder bara att ersättning betalas per timme. Enligt Stockholms universitets anställningsordning (SU FV-2.3.1.2-3779-17) kan timlärare i undantagsfall anställas vid behov av specialistkompetens i undervisningen eller vid akuta, tillfälliga behov.

En anställningsbekräftelse som avser intermittent arbete kan utfärdas då arbetstagaren endast tjänstgör vid enstaka tillfällen efter förfrågan från arbetsgivaren. Detta betyder att anställningsperioden inte betraktas som sammanhängande. Ett nytt anställningsförhållande påbörjas varje gång arbete utförs och arbetstagaren har rätt att tacka nej till erbjudande om arbete vid varje förfrågan. Anställningsbekräftelsen bör gälla under en begränsad tid, till exempel en termin eller annan lämplig tidsperiod.

Den tidsbegränsade anställningen ska ha en grund i LAS och ska framgå av anställningsbekräftelsen. Observera att grunden för tidsbegränsning enligt 9 § AF inte gäller för lärare (1 § AF).

Vid mer kontinuerligt arbete, där arbetstagaren inte kan tacka nej till enskilda tillfällen, eller för arbete i något större omfattning bör inte timanställning användas utan det är då lämpligare att utföra anställningsbeslut på deltid.

Timlärare har lön enligt 3 kap. 2 § Villkorsavtal-SU