Bokning av centralt administrerade salar

Lärosalar

Lärosalar bokas genom systemet TimeEdit. De flesta institutionerna/avdelningar har någon administratör/schemaläggare med behörighet till systemet och som kan kontaktas för bokning av för bokning av dessa salar. För de institutioner/avdelningar som inte använder TimeEdit – E-post: timeedit.support@su.se 

Skrivsalar

Det finns 4 st. skrivsalar i Södra huset. Dessa administreras och bokas av Tentamensservice. Se https://www.su.se/medarbetare/studieadmin/tentamensservice

Bokning av institutionsegna salar

Institutioner med egna lokaler kan tillgängligöra dessa i systemet TimeEdit. Endast administratör/schemaläggare på institutionen har isåfall behörighet att boka dessa. Vissa institutioner kan även tillåta att egna lokaler för bokas online. Om din institutionen har tillgängligjort egna lokaler för bokning online bokar du dessa själv i TE Viewer: https://cloud.timeedit.net/su/web/. Välj ingången "Personal" och logga in med ditt universitetskonto.

Regler för av- och ombokning av centralt administrerade salar
 

Avbokning – Följande gäller vid avbokning:

  • 60–15 dagar före bokningen INFALLER- 50% debiteras
  • 14–0 dagar före bokningen INFALLER- 100 % debiteras

Ombokning

Är när man byter objekt eller flyttar bokningen till annan tid/dag – Ingen debitering oavsett när det sker. 

Om du förlänger eller förkortar en bokning debiteras den resulterade längden på bokningen.

Allmänna regler i centrala lärosalar

  • Vänligen respektera att förtäring inte är tillåten i salarna
  • Bord och stolar vid eventuell ommöblering skall återställas till ursprungligt plats (det är inte tillåtet att hämta bord och stolar från annan sal) 
  • Nödutgångarna i hörsalarna endast får användas vid utrymning i samband med ex. brand

Låsning av centrala lärosalar

Fr.o.m. midsommar t.o.m. höstterminens start är centrala skriv- och undervisningssalar låsta, dvs passerkort behövs för tillträde.

Visning av scheman

Det finns skärmar på utvalda platser i Frescati för visning av pågående scheman. Utanför varje centralt administrerade lokal (och även en del institutionsägda) finns det en QR-kod (samt url) som leder till schemat för berörd lokal för de närmsta fem timmarna.

TimeEdit - användarutbildning

Kontakta timeedit.support@su.se för bokning av utbildning i TimeEdit. Kolla planerade utbildningstillfällen i SU:s medarbetarkalender eller på denna sida.

Permanent datasal

Sal E347 i Frescati Södra huset, är en permanent datasal med 12 st stationära datorer. Salen kan användas för undervisning av såväl personal som studenter. För tillträde behövs passerkort med kod. Lokalen kan bokas direkt i TimeEdit av klientanvändare. Övriga som önskar boka lokalen kontaktar:

Förteckning över centrala lärosalar, med prislista

Centrala salar

Ytterligare lokaler

Förutom de centrala salarna finns även lokaler i Aula Magna som bokas genom Konferensservice, telefon 08 - 16 19 58 - 9. Det finns även salar i Geovetenskapens hus och de bokas i första hand via beställningsfunktionen i TimeEdit. Lokaler i Spökslottet kan bokas direkt med intendenten.

Gästinloggning i datorer

Lösenord får inte kommuniceras via e-post. Kontakta Servicecenter via telefon: 08-16 24 00 eller besök Servicecenter, Frescati Södra, Hus D, plan 4 (vid Universitetsbiblioteket) för inloggningsuppgifter till de centralt administrerade undervisningssalarna. Vänligen sprid denna information vidare till berörda medarbetare.

Exempelbilder på centrala lärosalar

Hörsalar, Södra huset

Hörsal 4 (1913 Kb)

Undervisningssalar, Södra huset

Sal med 20 platser (2327 Kb)

Datasal E347, Södra huset

Datasal E347 (2485 Kb)