När det gäller riktlinjer för språkval inom utbildning slår styrdokumenten Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå, Regler för utbildning och examination på forskarnivå samt Lokal examensordning för Stockholms universitet bland annat fast att:

•    Utbildningsplaner och kursplaner vid Stockholms universitet ska vara skrivna på svenska men bör översättas till engelska. Undervisningsspråk ska anges i utbildningsplan och kursplan. Om undervisningsspråket inte är svenska ska det finnas en engelsk översättning av utbildningsplan och kursplan. 

•    Kursplaner ska innehålla kursens benämning på svenska och engelska samt ange examinationsspråk. Studenter som deltar i kurser på svenska har normalt sett inte rätt till muntlig tolkning eller skriftlig översättning vid examination (obs! gäller inte rätten till teckenspråkstolkning). Student som talar danska eller norska har i normalfallet rätt att använda sina respektive språk vid examination, såvida de inte strider mot de förväntade studieresultaten i kursplanen. Student som deltar i en kurs som ges på engelska har i normalfallet rätt att använda svenska (danska och norska) vid examination, såvida det inte strider mot de förväntade studieresultaten i kursplanen. 

•    Betygsbeslut ska skrivas på svenska, och examensbevis på både svenska och engelska.

•    För kurser där kunskaper i svenska inte är ett behörighetskrav, ska kursinformationen även finnas på engelska.
•    För forskarutbildning ska de allmänna studieplanerna ange ämnets benämning på svenska och engelska. Avhandling som är skriven på svenska ska ha en sammanfattning på engelska och vice versa. Om avhandlingen är skriven på annat språk, så ska sammanfattning finnas på både svenska och engelska.