Emma Gyllerfelt: Slöjdundervisning med nyanlända elever

I sin avhandling visar Emma Gyllerfelt hur nyanlända elever genom rik tillgång till multimodala resurser som kroppsspråk, gester, mimik, ord och blickar aktivt kan delta i och visa sitt meningsskapande och kunnande i slöjdundervisningen. Eleverna tar egna initiativ till interaktion och kan genom slöjdlärarens sätt att nyansera och variera instruktioner ges möjligheter att utveckla ämneskunskaper såväl som språkkunskaper.

Emma Gyllerfelt
Doktorsavhandling 2023
HDK Valand - Högskolan för konst och design, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet

 

Syfte och forskningsfrågor

Slöjdundervisning med nyanlända elever – om multimodal interaktion och kommunikation i slöjdklassrum är av intresse för slöjdlärare men även för lärare i andra ämnen och för rektorer. Trots att det finns en uppfattning om att nyanlända elevers deltagande i de praktisk-estetiska ämnena kan mildra övergången från förberedelseklass till ordinarie undervisning har det saknats studier som synliggör hur eller varför det är så. 

Syftet med den här studien är att undersöka och beskriva slöjdlärares och nyanlända elevers multimodala interaktion och kommunikation, och hur det tar sig uttryck i undervisningen och i slöjdklassrummets lärmiljö. Frågorna som ställs är:

  • Hur interagerar slöjdlärare och nyanlända elever genom användning av multimodala resurser i slöjdundervisning?
  • Hur får multimodala resurser betydelse för nyanlända elever i mötet med ämnesspecifika begrepp i slöjdundervisning?
  • Hur bidrar slöjdklassrummets lärmiljö till nyanlända elevers interaktion, kommunikation och möjlighet till deltagande i undervisningen?
 

Metod och resultat

Data samlas in genom att videodokumentera slöjdundervisning i både trä, textil och metall, i två klasser i årskurs 8 och 9 i två olika skolor.

När slöjdlärare och nyanlända elever inte delar samma verbala språk uppstår ett behov av att hitta andra sätt att interagera och kommunicera. Studien visar på många möjligheter för elevernas ämnes- och språkutveckling genom rik tillgång till multimodala resurser i kommunikation med slöjdläraren, trots att eleven ännu inte behärskar det svenska språket. Att som nyanländ elev få visa sitt kunnande multimodalt kan också skapa en tilltro till den egna förmågan i skolan i stort.

Konkretiserar annars abstrakta begrepp

Genom att slöjdläraren nyanserar och anpassar instruktioner kan läraren visa ämnesinnehållet på olika sätt. Studien visar också hur läraren samtidigt kan arbeta språkutvecklande med eleverna i interaktionen, genom att ha de konkreta slöjdföremålen i fokus och verktyg och material tillhanda. De komplexa och abstrakta ämnesspecifika begrepp som slöjdämnet innehåller, till exempel räta mot räta, avigsida och vränga, behöver inte bli ett hinder om de lyfts in i en interaktiv undervisning rik på dialog. Begrepp som dessa kan vara svåra att enbart läsa sig till i instruktioner. De kräver ofta en förklaring och behöver förstås i handling. Att kunna använda och utgå ifrån elevernas slöjdföremål när ämnesinnehåll ska förklaras kan ses som en potential i slöjdundervisning med nyanlända elever.

Möblera för samarbete

Även slöjdklassrummets möblering och inredning spelar roll då det ger elever möjligheter att samarbeta, stötta varandra och vara delaktiga i varandras projekt och mötas över språkliga gränser. Det erbjuder sociala möjligheter som är speciellt betydelsefullt för nyanlända elever. När ord saknas på ett språk visar resultat i studien att slöjdens kunskapsform och lärmiljö erbjuder andra möjligheter att lära, interagera, kommunicera och delta för nyanlända elever.

 

Avhandlingens artiklar

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av fyra artiklar:

Gyllerfelt, E., & Johansson, M. (2021). Multimodala resursers mediering i slöjdundervisning med nyanlända elever. Techne Serien A, 28(1), 33–47. 

Gyllerfelt, E. (2021). “Då kallar man den rätsida” – ämnesspecifika begrepp med nyanlända elever i slöjdundervisning. Forskning om undervisning och lärande, 9(2), 30–49. 

Gyllerfelt, E. (2023). Nyanlända elever i slöjdklassrummets lärmiljö. FormAkademisk, 16(1), Art. 4. 1-17.

Gyllerfelt, E. Sloyd teaching with newly arrived students – possibilities and challenges. Educare – Vetenskapliga tidskrifter (Submitted).

Slöjdundervisning med nyanlända elever – om multimodal interaktion och kommunikation i slöjdklassrum

Läs Skolportens intervju med Emma Gyllerfelt

På denna sida