Helén Egerhag: Att främja läsutveckling i svenska som andraspråk – undervisning och tidiga insatser

I sin doktorsavhandling vill Helén Egerhag bidra med kunskap om läsförmåga på svenska som andraspråk med särskilt fokus på ordavkodning, ordförråd och läsförståelse. Resultaten visar att många elever som läser på svenska som ett andraspråk presterar sämre än elever som läser på svenska som förstaspråk inom dessa områden men att riktade insatser kan göra skillnad.

Helén Egerhag 
Doktorsavhandling, 2023
Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik och lärande.

 

Avhandlingens forskningsfrågor och resultat

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av fyra studier som samförfattats med andra forskare. Forskningen är en del av den nationella forskarskolan Specialpedagogik för lärarutbildare och den fokuserar på att besvara två övergripande forskningsfrågor: 

  1. Hur presterar elever som läser på svenska som andraspråk i ordavkodning, ordförråd och läsförståelse samt hur stor andel av eleverna är i behov av insatser och inom vilka områden?
  2. Hur kan undervisning och tidiga insatser främja läsutveckling för elever som läser på ett andraspråk?

Resultat

Studiernas resultat visar att en betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. En undervisning och tidiga insatser med fokus på fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, koppling mellan fonem och grafem och ordavkodning kan fungera främjande för elever som läser på svenska som andraspråk när de ges inom ramen för en RTI-modell.

De fyra studierna

Studie 1 är en tvärsnittsstudie med syfte att undersöka hur elever som läser på svenska som första och andraspråk i årskurs 1–3 presterar i ordavkodning, ordförråd och läsförståelse och undersöka hur stor andel av eleverna som är i behov av stödinsatser och inom vilka områden.

Studie 2 är en systematisk översikt med syfte att identifiera, analysera och kritiskt granska tidigare interventionsstudier i läsning på ett andraspråk för elever upp till 18 års ålder med olika första- och andraspråk och att identifiera, analysera och kritiskt granska interventionsstudier som tränat läsning på ett språk och resultat i läsning på ett annat språk.

Studie 3 är en interventionsstudie med syfte att undersöka om undervisning och stödinsatser med fokus på ordavkodning som ges inom en RTI-modell, (response to intervention) kan främja läsutveckling för elever i årskurs 1–2 som läser på svenska som första- och andraspråk.

Studie 4 är en interventionsstudie med syfte att undersöka en systematisk och intensiv interventions individuella inverkan på ordavkodningsförmågan i svenska hos elever som läser på svenska som andraspråk i årskurs 3 och är i risk för lässvårigheter på svenska.

Läs avhandlingen Att främja läsutveckling i svenska som andraspråk: undervisning och tidiga insatser

På denna sida