Yrkeslärare och språklärare – i samarbete för ett gemensamt uppdrag inom komvux

Den 8–9 november 2023 anordnade vi i samarbete med Skolverket en tvådagars konferens om kombinationsutbildningar inom komvux. Om du missade din chans att delta kan du läsa mer om dagarnas innehåll, samt om hur du tar kontakt med oss på NC för att genomföra liknande dagar i din region eller kommun.

Just de här dagarna riktade sig konferensen till Skolverkets nationella nätverk för verksamma inom kombinationsutbildningar och Skolverket stod för inbjudan. NC kan erbjuda liknande upplägg för de regioner, kommuner och skolor som vill mötas i dessa frågor.

 

Vad är arbetslivsrelevant undervisning?

Temat för konferensens första dag var arbetslivsrelevant undervisning. Under dagens samtal lyfte flera deltagare vikten av att förstå yrkeskontexten för att identifiera relevanta språkhandlingar och avgöra vad som kan utgöra ett relevant undervisningsinnehåll. Styrdokumenten för sfi och sva grundläggande upplevs av flera undervisande lärare som ett otillräckligt stöd när man vill hitta det funktionella och kommunikativa språk som eleverna behöver för att hantera komplexa situationer i arbetslivet.

Föreläsningar varvades med workshops och diskussioner. Alla deltagare har använt det stödmaterial NC tagit i fram på uppdrag av Skolverket i sina kombinationsutbildningar inom vård och omsorg, barn och fritid samt hotell och restaurang, för att nämna några yrkesområden. Erfarenhetsutbyte kring materialet var ett uppskattat inslag under dagarna.

Jenny Hostetter från Göteborgsregionen har lång erfarenhet av att handleda lärare och rektorer. På konferensen berättade hon om ett EU-finansierat projekt om att stärka vuxenutbildning för nyanlända. Ett fokus i projektet är att synliggöra språkliga utmaningar inom yrket och arbetsplatsen. Ett annat att skapa en modell för samplanering av undervisning.

Lisa Gannå och Karin Sandwall från Nationellt centrum för svenska som andraspråk fördjupade frågor som rörde vad som är arbetsrelevant språk och hur man tar reda på vad som är det. De presenterande bland annat flera didaktiska verktyg för att få syn på vad som är funktionell yrkeskommunikation.

 

Hur får man till en ändamålsenlig bedömning?

Den andra konferensdagen hade bedömning som tema. Vilka förutsättningar behöver både språk- och yrkesläraren för att utforma och genomföra arbetslivsrelevanta och ändamålsenliga bedömningar? Hur kan lärare arbeta med integrerade bedömningar för att kunna dra slutsatser om elevernas kommunikativa språkfärdigheter och andra yrkesrelevanta kunskaper? Detta var två av flera frågor som lyftes.

All bedömning har en styrande effekt på elevernas lärande eftersom bedömningens innehåll och form påverkar synen på vad som ses som relevant kunskap och därmed vad elever och lärare fokuserar på. Om detta, och många andra aspekter på bedömning talade Maria Rydell från Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Utifrån presenterad forskning och beprövad erfarenhet om bedömning av vuxnas yrkeskunnande förde deltagarna i de olika grupperna intensiva och berikande diskussioner om möjligheter och utmaningar. 

Lisa Gannå och Karin Sandwall från Nationellt centrum för svenska som andraspråk pratade om ändamålsenlig bedömning bland annat i relation till handlingsberedskap, anställningsbarhet och aktuella styrdokument. I den påföljande workshoppen fick deltagarna diskutera och planera egna bedömningssituationer.

 

Kombinationsutbildningar har stor potential inom vuxenundervisningen

Integrerad utbildning matchar många vuxenstuderandes önskemål. Språkutveckling sker i kombination med en specifik yrkesutbildning vilket gör att målet blir tydligt för de som antas. Tre frågeställningar som många deltagare på konferensen såg som viktiga att fortsätta utveckla var:

  • Hur kan ett samarbete mellan olika aktörer på arbetsmarknaden förbättras?
  • Hur kan ett språkutvecklande arbetssätt få fortsätta på arbetsplatserna?
  • Hur kan man komma runt att utbildningarna skapar onödiga inlåsningsmekanismer?

Lisa Gannå och Karin Sandwall avslutade konferensen med att lyfta potentialen de ser med kombinationsutbildningar om utbildningen anpassas efter målgruppens behov. Om det sker kan man möta vuxenstuderandes önskemål om egenförsörjning inom rimlig tid och även rusta dem inför fortsatt lärande i arbetslivet. Det tjänar både individer och samhället på.

 

Mer stöd från NC

NC har på uppdrag av Skolverket producerat ett stödmaterial för lärare och rektorer som vill utveckla en språk- och yrkesintegrerande undervisning för elever med kort utbildningsbakgrund inom kombinationsutbildningar. Materialet kan även användas av lärare i andra former av yrkesinriktade utbildningar, där språk- och yrkesundervisning integreras. Kombinerade språk- och yrkesutbildningar för elever som befinner sig på olika nivåer i utbildningssystemet har ökat mycket den senaste tiden och fortsätter att öka ute i kommunerna. Många vuxna invandrare ser arbetsliv som det primära målet med sina studier, vilket det stödmaterial som NC tagit fram fokuserar.

Stödmaterial för kombinerade språk- och yrkesutbildningar inom komvux

Boka ett utbildningstillfälle med NC

Vill du boka ett regionalt eller lokalt utbildningstillfälle om kombinationsoutbildningar? Vi kan bland annat erbjuda utbildningsträffar, handledning, konferenser och processtöd. Hör av dig till vår föreståndare så skissar vi på ett upplägg utifrån era behov och önskemål.

 

Kontakt

Föreståndare
Ansvarsområde kombinationsutbildningar i vuxenutbildningen
På denna sida