Sva-ämnet stärks i Malmö stads grundskolor

I Malmö stad pågår ett intensivt utvecklingsarbete av sva-ämnet i grundskolan. Man har bland annat tagit fram ett stödmaterial kring behovsbedömning, Sva-luppen, och genomför kompetensutvecklande insatser på flera nivåer. NC har samtalat med projektmedarbetarna Lisa Bolin, Lisa Lundkvist och Helena Nilsson för att höra mer om vad som är på gång.

2022 publicerade Malmö stad rapporten ”Undersökande åtagande: Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk”. Rapporten var en genomlysning av ämnet svenska som andraspråk (sva) vilken gjordes eftersom man sett att kommunens grundskoleelever hade lägst resultat i sva-ämnet. Med stöd i genomlysningen ville man ta ut riktningen för förbättringar som bättre svarade mot skolornas behov. I en tidigare intervju berättade projektmedarbetarna Helena Nilsson och Lisa Lundkvist om vad man sett angående hur förutsättningar för, organisering av och undervisning i svenska som andraspråk behövde utvecklas och förbättras i kommunens grundskolor. 

Ett och ett halvt år senare träffar vi dem igen, tillsammans med Lisa Bolin som också arbetar i sva-projektet, för att höra mer om utvecklingsarbetet.

Lisa Bolin, Lisa Lundqvist och Helena Nilsson. Fotograf: Linda Bengtsson
 

Ett gemensamt utvecklingsarbete

– Vi fick i uppdrag att, utifrån vad som framkom i undersökningen, revidera de styrdokument vi har för sva i Malmö stad. Det har vi gjort. Våra styrdokument ligger mycket nära nationella styrdokument för sva men har också fokus på hur olika delar ska genomföras och vem som har ansvar för det. Det bedömde vi vara mycket viktigt.

– I arbetet med att ta fram styrdokument, riktlinjer och rutiner för sva tillsammans med stödmaterial och kompetensutvecklingsplan har många olika funktioner varit involverade: skolledare, lärare, administratörer och administrativa chefer, jurister, arkivarie, IT-utvecklare och HR. Allt för att få ett välfungerande dokument och material för både förvaltning, rektorer och lärare. Innehållet i Malmö stads styrdokument blir obligatoriskt ht 2024, och då ingår också en behovsbedömning gällande vilka elever som ska läsa sva-ämnet.

 

Behovsbedömning och kompetensutveckling

Uppgiften att ta fram ett material för behovsbedömning gällande sva fick projektgruppen från grundskoleförvaltningen. Arbetet ledde till framtagandet av vad som nu är Sva-luppen, ett stödmaterial för behovsbedömning i svenska som andraspråk F-9.  Även material för implementering av Sva-luppen finns och här pågår kompetensutveckling utifrån olika behov på skolorna. 

– Läsåret 23/24 är ett implementeringsår, vilket är ett viktigt år för att skolor och involverad personal ska kunna få den tid som behövs, utifrån sina olika behov och förutsättningar. För att skolorna ska lyckas behövs förutsättningar att lyckas, understryker Helena Nilsson och Lisa Bolin fortsätter:

– Vi på Utvecklingsavdelningen jobbar kontinuerligt på uppdrag av skolorna, där vi skräddarsyr kompetensutveckling utifrån skolans önskemål och förutsättningar. I sva-åtagandet jobbar vi också med att erbjuda särskilda workshops om sva för skolledare respektive lärare. De består av tre träffar vardera där träffarna för rektorer fokuserar på sva-ämnets särskilda karaktär och andraspråksutveckling, hur sva-undervisning kan organiseras och hur vi kan fortsätta implementera och kompetensutveckla i våra verksamheter. Lärarträffarna fokuserar också på sva-ämnets särskilda karaktär och andraspråksutveckling för att sedan ta upp Sva-luppen och hur vi kan använda den för att behovsbedöma. Vi erbjuder även en egen fördjupande träff för lärare i förskoleklass med fokus på hur vi kan använda förskoleklassens aktiviteter och arbetssätt för att göra behovsbedömningar med hjälp av Sva-luppen.

– För att nå ut till så många som möjlighet kan lärare ta del av kompetensutvecklingsinsatserna på flera olika sätt utifrån förutsättningar och behov i den egna verksamheten. Det kan vara genom digitala föreläsningar, träffar på utvecklingsavdelningen, genom beställning till den egna skolan eller via inspelningar, tillägger Helena Nilsson.

 

Viktigt att sprida kunskap om sva

– Projektgruppen har använt mycket tid för att sprida kunskap om sva-ämnet både hos nämnd, förvaltningsledning rektorer såväl som lärare och annan pedagogisk personal, påpekar Helena Nilsson. Även ett samarbete med HR planeras då de är viktiga för att stötta rektorer att rekrytera personer med rätt kompetens och behörighet gällande sva. Detta är av största vikt för att kunna följa styrdokumentet. Precis som i många andra kommuner är sva-lärare en brist samtidigt som ekonomiska ramar är ansträngda på många skolor gällande nyrekryteringar. Rektor ska sträva efter att ha behöriga sva-lärare och det behöver inte alltid handla om nyrekryteringar utan även om kompetensutveckling för olika lärargrupper.

 

Arbetet framåt 

– Vårt uppdrag har drivits i projektform, som tar slut augusti 2024, berättar Lisa Lundkvist. Det är också från höstterminens start 2024 som kommunens nya styrdokument för sva ska börja gälla. Vi ska inom kort leverera ett förslag till förvaltningsledningen om långsiktig utvärdering. Vårt förslag är att årligen utvärdera innehållet i de styrdokument vi skapat i relation till hur det fungerar på alla grundskolor och även i relation till skolornas övriga systematiska kvalitetsarbete.  Även på huvudmannanivå bör en sådan uppföljning och utvärderingar ske. 

– Vi har faktiskt redan nu genomfört en liten studie av hur Sva-luppen fungerar för att elever ska få undervisning i rätt svenskämne. Vårt förslag är att Sva-luppen ska utvärderas systematiskt. Vi har fått hjälp av Anna Flyman Mattson, Lunds universitet, som redan nu har genomfört en analys av hur lärare bedömer elevtexter från åk 3, 6 och 9 utifrån Sva-luppens observationspunkter. Analysen visar att lärarna gör likvärdiga bedömningar. Mycket mer kommer naturligtvis att göras gällande uppföljningar och utvärderingar framöver.

 

Vad kan andra kommuner lära av ert arbete? 

-Vi tror väldigt mycket på en gedigen undersökande fas för att få syn på vad som behövs. Vad kan huvudmannen göra för att förbättra? Vilka hinder finns som kan undanröjas? Skolorna vi arbetar med är väldigt positiva till det som sker nu. Materialen vi tagit fram har syfte att underlätta, förtydliga, att stötta dem att kunna göra saker rätt.  Att vi har haft ett helt läsår för implementering är mycket positivt –  det skapar en känsla av att vi gör arbetet tillsammans. Många sva-lärare har längtat extra mycket efter detta då vissa är ensamma i sin roll och med sin kunskap på en skola.

Kan andra kommuner kontakta er om de vill veta mer?

- Vi kan erbjuda digitala studiebesök vid intresse. Där delar vi med oss av erfarenheter och lyfter det som kan vara bra att vara uppmärksam på. Kontakta oss då på sva.grf@malmo.se. En del av vårt material finns att ta del av på webbplatsen Malmö Delar.

 

Länkar för att läsa mer

NC:s tidigare artiklar om Malmö stads utveckling av sva-ämnet

Malmö stad har undersökt kvaliteten i sva-undervisningen i de kommunala grundskolorna

NC läser och diskuterar Sva-luppen

Material på Malmö Delar

Sva-luppen: Stödmaterial vid behovsbedömning i svenska som andraspråk

Modul för implementering av Sva-luppen

Ta del av rapporten

Undersökande åtagande: Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk – Grundskoleförvalningen, Malmö stad