Litteratur om flerspråkiga barn i förskolan

Vill du veta hur man kan arbeta språkutvecklande i förskolan? Vilken litteratur borde man börja läsa? Här ger vi lästips för dig som vill lära dig mer om att arbeta med flerspråkiga barn i förskolan.

Kanske är du ny i yrket. Kanske har du inte arbetat med flerspråkiga barn tidigare. Kanske vill du bara lära dig mer om hur man kan arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Det är inte alltid lätt att välja ut vilken litteratur som är relevant och vilken bok man ska börja med, därför har vi satt ihop en liten lista över länkar och böcker vi tycker är läsvärda.

 

Skolverket

Flerspråkighet i förskolan är en samlingssida från Skolverket med läs- och länktips för inspiration och vägledning. Där finns information, tips på vidare litteratur, filmer och reflektionsfrågor för den som vill jobba tillsammans med sina kollegor kring dessa frågor.

Skolverkets stödmaterial: Flerspråkighet i förskolan

Ge ditt barn en bra start – stärk språket

Skolverket har tagit fram en folder om barns tidiga språkutveckling som riktar sig till vårdnadshavare med barn i åldern 0–6 år. Foldern innehåller både information och konkreta tips, och tar bland annat upp hur barn utvecklar språk samt vårdnadshavarnas och förskolans viktiga roll. Informationsfoldern är översatt till åtta olika språk. Du hittar dem på Skolverkets sajt i på sidan om Kommuners arbete för fler barn i förskolan.

Här hittar du alla översättningar av Ge ditt barn en bra start – stärk språket

 

Bokstart

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i barns närhet på uppdrag av Kulturrådet somska  främja läsning och stimulera små barns språkutveckling. På webbplatsen finns information om hur barn erövrar sitt språk, både vad gäller första- och andraspråksutveckling.

Via Bokstart kan du också beställa och läsa skriften Läs tillsammans! som är ett inspirationsmaterial om högläsning som kan användas för att utveckla arbetet i förskolan. Materialet är framtaget av Bokstart på Kulturrådet och NCS på Skolverket. 

Läs mer på Bokstart.se

 

Böcker om flerspråkiga barn i förskolan

Nedan finner du ett urval titlar om flerspråkiga barn i förskolan.

Omslag på de böcker som nämns i texten.
 

 

av Anniqa Sandell Ring (2021)

Mångfaldens förskola - flerspråkighet, omsorg och undervisning lyfter likvärdighet, andraspråks- och flerspråkighetsutveckling samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt både grundläggande och på djupet. Boken är praktiknära, med många konkreta exempel från förskolans vardag, samtidigt som det genom hela boken finns en tydlig teoretisk inramning. Författaren beskriver ett systematiskt, kompetensutvecklande arbete med fokus på kvaliteten i de pedagogiska relationerna.

Läs mer om boken på förlagets webbplats

av Maria Heimer och Ann S Pihlgren (2021)

Demokrati för förskolebarn - undervisning i åtta nyckelkompetenser tar upp de åtta nyckelkompetenser som Eu tagit fram för livslångt lärande och kopplar dessa till undervisningen i förskolan. Kapitlet om läs-och skrivkunnighet samt kapitlet om flerspråkighet ger tillsammans en introduktion till teori och förhållningssätt kopplat till flerspråkighet, interkulturalitet och språkutveckling. 

Läs mer boken på förlagets webbplats

Polly Björk Willén, red (2018)

Svenska som andraspråk i förskolan är en antologi som ger en teoretisk grund till förskolebarns andraspråkslärande och flerspråkiga utveckling. I boken behandlas bland annat barns flerspråkiga utveckling, lek och samspel, språkpolicy på samhällsnivå och i praktiken samt andraspråk och andra språk i familjer.

Läs mer om boken på förlagets webbplats

av Petra Petersen

I förskolans läroplan står det att: Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Digitala resurser är viktiga hjälpmedel för pedagoger i arbetet med att skapa flerspråkiga aktiviteter där barnen kan bidra med alla sina språk och där det skapas förutsättningar för ett demokratiskt arbetssätt där barnen blir aktiva deltagare.

Med avstamp i olika forskningsprojekt beskriver författaren hur barns modersmål och nationella minoritetsspråk kan inkluderas i förskolans vardag med hjälp av digitala resurser. I boken ges en mängd handfasta råd kring praktiska arbetssätt men också aktiviteter som kan genomföras i personalgruppen för att diskutera, utveckla och förändra verksamheten. Boken avslutas med en omfattande förteckning över olika digitala resurser som kan användas tillsammans med barnen. Här finns förslag för de fem nationella minoritets­språken samt för ytterligare 80 språk.

Läs mer om boken på förlagets webbplats

av Robin Samuelsson

I förskolans läroplan betonas lekens viktiga roll: Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. 

I boken Guidad lek i förskolan presenteras en forskningsbaserad arbetsmetod som kan användas för att skapa lärande genom interaktion och delaktighet i lek så att barnen får möjlighet att utveckla språket och samtidigt stimuleras till socialt och kulturellt lärande. Metoden guidad lek bygger vidare på den lekbaserade pedagogiska miljön som redan finns på svenska förskolor, ger inblickar i internationell forskning på området och lyfter fram många exempel från svensk förskola där författaren resonerar kring hur barnens utforskande stöttas genom guidad lek och där pedagogen kan göra aktiva och avgörande insatser för ett lekbaserat lärande hos barnen. 

Författaren Robin Samulesson arbetar som forskare vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, med fokus på flerspråkighet, digitalisering, språkutveckling och lekbaserat lärande i förskolan.

Läs mer om boken på förlagets webbplats

en kunskapsöversikt genomför av Polly Björk-Willén på uppdrag av Ifous

Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling. För att fördjupa kunskaperna inom området gick nio skolhuvudmän samman och lät Ifous ta fram en kunskapsöversikt som är tänkt att ge konkret och användbar information om kunskapsläget. Översikten visar att det finns både svensk och internationell forskning som ger kunskap om hur barn utvecklar ett eller flera språk och även studier som beskriver hur man bäst stimulerar och stöttar barns språkutveckling, till exempel via leken. Särskilt framkommer vikten av att personalen både ger andraspråkslärande barn en språklig input av hög språklig kvalitet och är lyhörd för barnens signaler.  Samtidigt finns stora utmaningar när det gäller förskolans möjligheter att använda den forskningsbaserade kunskapen och översätta den i praktisk pedagogiskt arbete.

Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola

 

Filmer hos UR

UR har gjort en programserie om språkutveckling i förskolan som heter Barnet och orden och i den serien finns ett avsnitt som handlar om flerspråkighet. Programmet heter Barn är rika på språk och i programmet intervjuas Lena Aronsson, utvecklingsledare för förskolorna i Södertälje och vi får följa med till tre olika förskolor där de valt olika sätt att bemöta flerspråkighet.

Barn är rika på språk

 

Våra reportage med fokus på förskolan

Inspireras av andras arbete genom våra reportage och intervjuer med fokus på flerspråkiga barn i förskolan:

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i Vivalla förskolor

Digitala verktyg i förskolan

Vi behöver reflektera kritiskt kring hur TAKK och bildstöd används i undervisningen

 

Kom gärna med fler tips material

Vi hoppas att dessa tips kan vara en inspiration och vägledning i ert språkutvecklande arbete i förskolan. Har ni fler tips på litteratur, intressanta program eller andra goda exempel kan ni gärna kontakta vår webbreaktör.

 

Kontakt

Webbredaktör för NC
På denna sida