Resurser för att stötta implementeringen av kursplanen i svenska som andraspråk i Lgr22

Här hittar du material vi skrev som stöd för implementeringen av revideringarna i sva i Lgr22. Det kan även nu användas för att diskutera hur ämnet ser ut och bedrivs på skolan, inte minst i relation till ämnet svenska.

Här finner ni olika typer av material som kan stötta skolchef, rektor, utvecklingsledare och sva-lärare att diskutera organisation, systematiskt kvalitetsarbete, planering, undervisning och bedömning gällande svenska som andraspråk utifrån den kursplan som ska tillämpas från höstterminen 2022.

 

Samtalsunderlag med didaktiskt fokus för implementeringen av sva i Lgr22

Samtalsunderlaget, skapat av oss på NC, är tänkt att komplettera Skolverkets stödmaterial kring den ändrade kursplanen i svenska som andraspråk. Vi har valt att inledningsvis lyfta ut fem teman som vi ser som centrala skillnader i den ändrade kursplanen jämfört med den tidigare i Lgr11, gemensamma för alla stadier. Dessa teman berör också skillnader mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk. Sist kommer frågor kring det centrala innehållet stadievis. Här finns det också möjlighet för er att ta upp sådant som ni själva vill samtala om med kollegorna.

De fem teman som vi valt att sätta fokus på är:

  1. Att planera undervisning för ett andraspråk i utveckling
  2. Språklig korrekthet och andraspråksdrag
  3. Flerspråkighet som resurs
  4. Strategier för att lära sig språk och för att stödja den egna kommunikationen 
  5. Att utgå ifrån ett andraspråksperspektiv 

Samtalsunderlag med didaktiskt fokus för implementeringen av sva i Lgr22 (292 Kb)

 

Tips på fördjupningsmaterial

För de lärare som vill lära sig mer inom de teman som vi valt ut rekommenderar vi följande fördjupningsartiklar från vår webb:

Andraspråksperspektiv

NC har skrivit en texter som diskuterar vad som menas med att undervisningen i svenska som andraspråk i Lgr22 ska utgå ifrån ett andraspråksperspektiv. Den riktar sig till rektorer som inför implementeringen av Lgr22 behövde sätta sig in i vad som utmärker undervisningen i svenska som andraspråk, inte minst i relation till ämnet svenska. Artikeln är fortfarande aktuell för att diskutera sva-undervisning. Även sva-lärare, lärare i svenska och utvecklingslärare kan ha glädje av artikeln.

Vad innebär ett andraspråksperspektiv?

I jämförelse med andra språk eleven kan

I kursplanen för svenska som andraspråk i grundskolan påtalas det flera gånger att eleverna ska göra jämförelser mellan svenska och andra språk som eleverna kan. I den här artikeln får du ta del av undervisningsexempel på hur det kan gå till, samt ett resonemang kring hur man kan arbeta så att alla elevernas språk ses som resurser för lärande – trots att de inte delas av läraren. Fokus i artikeln ligger på yngre elever i grundskolan men är relevant även för äldre åldrar.

Vad menas med "i jämförelse med andra språk eleven kan"?

Strategier för att lära sig språk

NC har producerat 6 inspelade föreläsningar med fokus på strategier för att lära sig språk, och då speciellt strategier för att lära sig ord. Där finns också tips på forskning och litteratur för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Strategier för att lära sig språk

Bedömning av andraspråksutveckling

För att kunna planera undervisning för ett andraspråk i utveckling behöver läraren i svenska som andraspråk kunna göra bedömningar av var eleverna befinner sig i språkutvecklingen. Detta gäller både den kontinuerliga bedömningen i undervisningssituationer, och den något mer formella bedömningen vid olika avstämningspunkter. Som stöd i det arbetet passar mycket av den litteratur som vi hänvisar till när vi svarar på frågan om det finns några tester i svenska som andraspråk.

Bedömningsstöd för svenska som andraspråk

 

Samtalsunderlag med organisatoriskt fokus för implementeringen av sva i Lgr22

Materialet är tänkt som stöd för skolledning och förvaltning som vill se över sin organisation av ämnet svenska som andraspråk – gärna tillsammans med sva-lärare. Detta passar utmärkt att göra nu i och med att revideringen av kursplanerna till Lgr22 innebär ökade skillnader mellan ämnet svenska och ämnet svenska som andraspråk.

Materialet är en samling presentationssidor (i PowerPoint men kompatibla med andra format) och ni väljer själva ut vad som är relevant för er, och hur ni vill jobba med frågorna som tas upp. Det finns även hänvisningar till annat material, till exempel på Skolverkets webb.

Materialet innefattar fem områden:

  1. Skillnaden mellan svenska och svenska som andraspråk i Lgr22 
  2. Vilka elever ska läsa sva? 
  3. Att organisera sva-undervisningen 
  4. Stöd för kartläggning
  5. Exempeldokument

Samtalsunderlag med organisatoriskt fokus för implementeringen av sva i Lgr22 (2027 Kb)

 

Kontakt

Vi på NC tar tacksamt emot synpunkter på vårt material så kontakta oss gärna om ni saknar något eller om ni har några funderingar.

Webbredaktör för NC
På denna sida