Bedömningsstöd för svenska som andraspråk

Vad finns det för stödmaterial för kurser i svenska som andraspråk? Var kan jag läsa mer om bedömning av ett andraspråk i utveckling? Läs vidare för svaren på dessa frågor.

Det finns inga heltäckande tester för att till exempel avgöra om en elev har behov av att läsa svenska som andraspråk eller ej. Om du vill läsa mer om behovsbedömningar för om en elev ska läsa svenska som andraspråk eller ej så rekommenderar vi svar på vanliga frågor kring svenska som andraspråk för grundskolan.

Här hittar du verktyg och stöd att ta hjälp av för att göra bedömningar av ett andraspråk i utveckling. Det finns också stödmaterial för bedömning i ämnet svenska som andraspråk.

 

Bedömningsstöd för andraspråksutveckling

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar elever med svenska som andraspråk. Materialet hjälper dig att följa elevernass språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram – från nybörjare i svenska till en avancerad nivå. Bedömningsstödet innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkutveckling i svenska i fem steg. Bygga svenska ger lärare möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden som har betydelse för andraspråksutvecklingen. Med hjälp av materialet kan lärare även få syn på och utveckla den egna undervisningen. Det finns även artiklar om stöttning för de olika stegen som är relevanta för alla lärare som undervisar eleven.

Materialet är frivilligt och kan användas parallellt med Skolverkets andra bedömningsstöd. Det marknadsförs som ett material för nyanlända elever men fungerar utmärkt att använda även om eleverna har gått mer än fyra år i svensk skola. 

Det är emellertid olika hur lång tid det tar för en nyanländ elev att utveckla ett tillräckligt avancerat andraspråk för att kunna delta självständigt i den ordinarie undervisningen. Lärare kan därför även använda materialet för att bedöma språkutvecklingen hos elever som har ett annat modersmål än svenska och som inte definieras som nyanlända enligt skollagen, men som ändå behöver stöttning och återkoppling i sin andraspråksutveckling. 

Kapitel 2 i alla utgåvor av Bygga svenska

Läs mer om Bygga svenska på Skolverkets webbplats

 

Bedömningsstöd i svenska som andraspråk

Det finns flera typer av bedömningsstöd, både frivilliga och obligatoriska. Dessutom utgör nationella proven i svenska som andraspråk ett stöd vid betygssättning.

Hitta språket (förskoleklass)

Kartläggningsmaterialet Hitta språket är obligatoriskt att använda i förskoleklass på höstterminen. Kartläggningen genomförs i grupp, i ordinarie undervisning och med fördel av undervisande lärare. Det finns också ett friviliigt kompletterande stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass.

Hitta språket

Kompletterande stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (åk 1–3)

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling utgår från kursplanen i svenska och svenska som andraspråk med kunskapskrav i årskurs 3. Syftet är dels att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutveckling, dels att ge extra stimulans inom dessa områden. 

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Nya språket lyfter! (åk 4–6)

Nya Språket lyfter är ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6. 

Nya språket lyfter!

Språket på väg (åk 7–9)

För årskurs 7-9 fanns tidiagre kartläggningsmaterialet Språket på väg för den som ville kartlägga elevernas språkutveckling. Det är dock inte uppdaterat till Lgr22.

Nationella prov

Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9 liksom i svenska som andraspråk 1 och svenska som andraspråk 3 för gymnasiet. Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. 

Stöd för gymnasiet och komvux på gymnasial nivå

För kurs 1 och kurs 3 i svenska/svenska som andraspråk finns ett bedömningsstöd som är kopplat till det nationella provets delprov i muntlig framställning. Materialet består av inspelade muntliga anföranden.

För kursen svenska 2 finns ett bedömningsstöd i litterär analys.

Samtliga bedömningsstöd för gymnasiet och komvux kräver inloggning i Skolverkets e-tjänst.

Skolverket: Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Stöd för sfi och komvux på grundläggande nivå

Som stöd i bedömning av muntliga färdigheter inom sfi finns Skolverkets material Samtal på gång. Materialet kan även användas som fortbildning för lärare och i undervisningen.

Kartläggningsmaterial i litteracitet från Skolverket kan användas både på sfi och komvux på grundläggande nivå. Materialet är fritt tillgängligt och kräver inte inloggning. 

Skolverket: Samtal på gång

Skolverket: Kartläggning litteracitet

 

Europeiska språkportfolion

Ett annat användbart pedagogiskt verktyg är Europeisk språkportfolio, ESP, som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. ESP har till syfte att tidigt uppmuntra och öka motivationen till språkinlärning. Med hjälp av språkportfolion kan elever och lärare utveckla flerspråkiga och interkulturella kontakter genom att kontinuerligt dokumentera elevernas språkliga erfarenheter och kunskaper. Man kan ladda ner ESP-materialet och läsa mer på Skolverkets webbplats:

Europeiska språkportfolion

 

LASLLIAM - för nybörjare med kort skolbakgrund

LASLLIAM är på samma sätt som GERS, Den gemensamma europeiska referensramen, ett stöd för språklärare. Men där GERS utgår från elever som redan är läs- och skrivkunniga, utgår LASLLIAM från elever som behöver utveckla en grundläggande litteracitet. Skriften innehåller didaktiska principer för litteracitets- och andraspråksutveckling och även beskrivningar av de färdigheter och kunskaper som ingår i att utveckla inte bara en grundläggande litteracitet utan också kommunikativa språkaktiviteter, språkanvändningsstrategier och digitala färdigheter.

Läs här om LASLLIAM

 

Performansanalys och bedömning

För att bedöma andraspråkselevers språkbehärskning kan man med hjälp av så kallad performansanalys (språkutvecklingsanalys) av elevers fria produktion i alla ämnen, göra en allsidig bedömning. I följande böcker och artiklar kan man läsa mer om performansanalys och om bedömning mer generellt.

Böcker och artiklar kring bedömning av svenska som andraspråk
  • Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling / Tua Abrahamsson & Pirkko Bergman (redaktörer).. - 2014 - 2. uppl.. - ISBN: 9789147111749
  • Två flugor i en smäll : att lära på sitt andra språk : teori, praktik och språkbedömningsschema för alla som undervisar elever med svenska som andraspråk / Pirkko Bergman ... - 2001 - 2. uppl.. - ISBN: 914705722X
  • Flyman Mattsson, Anna, 1969-. - Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier / Anna Flyman Mattsson, Gisela Håkansson.. - 2021 - Andra upplagan. - ISBN: 9789144137599
  • Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist, Bedömning i svenska som andraspråk, i Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle / Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg (red.).. - 2013 - 2. uppl.. - ISBN: 9789144070650
  • Lena Sjöqvist, När språket inte gör tanken rättvisa – att bedöma flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap / redaktörer: Lars Lindström, Viveca Lindberg och Astrid Pettersson.. - 2013 - 3., [oförändrade] uppl.. - ISBN: 9789147114580
På denna sida