Bemanningsföretag

Vi vill belysa hur bemanningsanställda i den tidiga karriären ser på sin anställning och hur de planerar för och utvecklar sin karriär.

Handslag över ett arbetsbord. Foto: Fauxels från Pexels.

Vi är bland annat intresserade av att få veta mer om hur de anställda upplever de uppdrag som de fått genom bemanningsföretaget, vad de har för förväntningar och karriärplaner, hur de upplever stödet de får från sina chefer på kundföretag och uthyrningsföretag, hur de lyckas etablera sig på arbetsmarknaden, vad de lär sig och hur de bygger sin anställningsbarhet och vidare karriär.

I det här forskningsprojektet fokuserar vi specifikt på unga bemanningsanställda under 30 år, samt bemanningsanställda som har mindre än 5 års erfarenhet av bemanningsbranschen.

Varför är det viktigt att undersöka bemanningsanställda?

Många unga tar steget in på arbetsmarknaden genom anställning i ett bemanningsföretag. Händelser i den tidiga karriären har visat sig vara viktiga på sikt och vi intresserar oss i det här projektet för psykologiska mekanismer som bidrar till en gynnsam karriärutveckling.

En förklaring till att utvecklingen av den tidiga karriären kan se olika ut kan ligga i individers upplevelse av hur anställningsbara de är. Upplevelsen av anställningsbarhet är viktig då den har visat sig ha ett samband med beteenden och positionering på arbetsplatsen men också för att den påverkar hur man agerar för att förändra och förbättra sin arbetsmarknadsposition.

Vad är det långsiktiga målet med projektet?

Vi vill bidra till ett hållbart arbetsliv, där unga får en gynnsam start på sina karriärer. Med hjälp av en rådgivande referensgrupp bestående av representanter för olika aktörer inom arbetslivet vill vi säkerställa att forskningen fokuserar på angelägna frågor, samt att forskningsresultaten kan spridas och användas i verksamheterna.

 

Kontakt

På denna sida