Internrevisionen (IR) har genomfört en granskning av arbetsmiljöarbetet inom Stockholms universitet. Granskning har varit inriktad på den psykosociala arbetsmiljön. IR har funnit att universitetet i allt väsentligt bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i överensstämmelse med arbetsmiljölagstiftningen och universitetets arbetsmiljöpolicy, men föreslår vissa åtgär-der. Granskningsarbetet och dess rekommendationer sammanfattas i rapporten Arbetsmiljöar-betet inom SU.
 
Sammanfattningsvis lämnar IR följande rekommendationer i rapporten:

1.    Se över om det finns möjlighet att utöka stödet i psykosociala arbetsmiljöfrågor till institut-ioner och andra motsvarande enheter.
2.    Öka utbildningsinsatserna på arbetsmiljöområdet generellt men framförallt till prefekter och övriga chefer.
3.    Tillse att den planerade handlingsplanen för arbetsmiljö och lika villkorsfrågor utarbetas.

Rektors yttrande över rapporten, som avges i samråd med universitetsdirektören, följer nedan.

I universitetets riskanalys återfinns en medelrisk som rör arbets- och studiemiljö. Det har identifierats att brister i det systematiska arbetet med den organisatoriska och sociala arbets- och studiemiljön medför risk för ohälsa, kränkande särbehandling, trakasserier, stigande sjuk-tal och försämrade arbets- och studieprestationer. För att minska sannolikheten att risken in-träffar är det angeläget att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs som en naturlig del i den dagliga verksamheten och att arbetet omfattar alla förhållanden på arbetsplatsen.
 
Internrevisionens iakttagelser och slutsatser bedöms i allt väsentligt vara befogade. Rektor uppdrar därför åt universitetsdirektören att vidta åtgärder i enlighet med IR:s rekommendat-ioner när det gäller punkterna 1 och 3. Själva omfattningen av utbildning inom arbetsmiljöområdet riktad till prefekter/ motsvarande och övriga chefer bedöms emellertid vara tillfredsstäl-lande, dock krävs ytterligare åtgärder för att tillse att prefekter och chefer genomgår den. Uni-versitetsdirektören får därför i uppdrag att se över utformningen av utbildningen, till exempel om den kan integreras i chefsutbildningen eller ges i form av kortare moduler. Härutöver upp-dras åt universitetsdirektören att se över möjligheterna att stötta institutionerna med mallar och instruktioner vad gäller arbetsmiljöarbetet samt att säkerställa att den information som finns om det centrala rådet för arbetsmiljö och lika villkor och dess uppdrag når ut till alla.

En uppföljning av om åtgärderna genomförts i enlighet med rektors yttrande, kommer att ge-nomföras i februari 2021.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Led-ningssekretariatet (protokollförare). Föredragande har varit Katharina Soffronow.