Universitetsstyrelsens ledamöter. Nedre raden från vänster: Astrid Söderbergh Widding, Kerstin Calissendorff, Qaisar Mahmood. Övre raden från vänster: Henric Södergren, Sebastian Cancino Montecinos, Gunilla Nordlöf, Stefanie Tagesson, Katarina Nordqvist, Astri Muren, Anders Lindberg, Bengt Novén.

Universitetsstyrelsens uppgifter och sammansättning

Universitetsstyrelsen sammanträder sex gånger om året och beslutar bland annat om universitetets budget, årsredovisning, den interna organisationen, internrevision och verksamhetens övergripande inriktning.

Styrelsen består av företrädare för verksamheten, varibland rektor ingår, företrädare för allmänna intressen och företrädare för de studerande. Representanter för de anställda deltar med närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Förvaltningschefen är huvudföredragande i styrelsen.
 

 

Universitetsstyrelsens ledamöter

Företrädare för allmänna intressen

Kerstin Calissendorff, justitieråd, ordförande
 
 
Thomas Wilhelmsson, kansler, vice ordförande
 
Eva Swartz Grimaldi, verkställande direktör
 
Hans Börsvik, styrelseordförande Orvelin Group AB
 
Anders Lindberg, direktör, JKL
 

Qaisar Mahmood, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet

 
Katarina Nordqvist, senior analytiker, Formas
 
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket

Företrädare för verksamheten

 
Astrid Söderbergh Widding, rektor, professor
 

Astri Muren, professor

 

 
 
Foto på Henrik Cederquist. Foto av: Niklas Björling.

 

Henrik Cederquist, professor

 

 
Foto av Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Niklas Björling.

 

Elisabeth Wåghäll Nivre, professor
 

Gruppsuppleanter

 
Ylva Engström, professor (bild saknas)  
Jessika van der Sluijs, professor (bild saknas)  
   

Företrädare för de studerande

 
Martina Cederlid, kårordförande, Stockholms universitets studentkår (bild saknas)  
Sofia Holmdahl, vice kårordförande, Stockholms universitets studentkår (bild saknas)  
Pil Maria Saugmann, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår    

Gruppsuppleanter

 
Lousia Kellman, ansvarig för studentinflytande, Stockholms universitets studentkår (bild saknas)  
Philip Gustafsson, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår (bild saknas)  
   

Representanter för de anställda med närvaro- och yttranderätt

ST: Alejandra Pizarro Carrasco (ord.), Camilla Gamrell (suppl.)
SACO-rådet: Elisabet Weingartner (ord.),  Ingrid Lander (suppl.)
SEKO: Barbara Pol, sektionssekreterare

Huvudföredragande: Eino Örnfeldt, universitetsdirektör

Sekreterare: Anna Riddarström, Ledningssekretariatet

Fotograf: Vilhelm Stokstad