Stockholms universitet

Universitetets arbete med jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och lika villkor handlar ytterst om att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Stockholms universitet arbetar med att främja arbets- och studiemiljön så att den ska tillvarata de resurser som medarbetare och studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet.

Medarbetare och studenter ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt.

 

Arbetsmiljö och lika villkor

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbets- och studiemiljö. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. För att göra detta möjligt krävs ett fungerande arbete kring arbetsmiljö, studiemiljö och lika villkor.

Det ska finnas förutsättningar för chefer, medarbetare och studenter att skapa god arbets- och studiemiljö. Alla förväntas ta ett personligt ansvar för den gemensamma arbets- och studiemiljön samt bidra till att skapa ett positivt arbetsklimat. 

Arbetet med lika villkor är lagstyrt utifrån diskrimineringslagens diskrimineringsförbud och krav på aktiva åtgärder för att främja lika möjligheter. Arbets- och studiemiljön är lagstyrd utifrån arbetsmiljölagen.

Universitetets övergripande arbete med dessa frågor sker i rektors råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) 
Mer information för medarbetare 

Mer information för studenter 

 

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Vid Stockholms universitet sker det operativa jämställdhetsarbetet inom ramen för jämställdhetsintegrering. Detta är en politisk strategi med målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. I korthet innebär det att jämställdhetsperspektiv ska finnas med när alla beslut fattas, på alla nivåer och i alla steg.

Sedan år 2016 har alla lärosäten fått ett särskilt uppdrag av regeringen att integrera jämställdhet för att lärosätenas verksamhet ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. 

Läs mer om de jämställdhetspolitiska målen på regeringens webbplats

Jämställdhet, lika villkor och breddad rekrytering

 

Universitetets Inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023-2025 har fokus på följande tre problemområden:

 • Karriärvägar och osynliga maktstrukturer
 • Doktoranders studie- och arbetsmiljö
 • Studenters könsbundna studieval

I handlingsplanen finns olika aktiviteter som syftar till att stärka jämställdhet och förbättra förutsättningarna inom de tre problemområdena. 

Aktiviteterna har framför allt bäring på följande jämställdhetspolitiska mål: en jämn fördelning av makt och inflytande, jämställd utbildning, jämställd hälsa samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Uppföljning och revidering av planen för jämställdhetsintegrering sker vid möten inom Områdesövergripande rådet
Inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023-2025 
Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2023-2025

Mål och åtgärder

Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor ska åtgärder och resultat utifrån planen för jämställdhetsintegrering redovisas och tillgängliggöras.

Stockholms universitets mål med arbetet med jämställdhetsintegrering ska resultera i:

•    Att jämställdhet har blivit en del av universitetets ordinarie verksamhet, exempelvis i styrprocesser av olika slag,
•    centrala styrdokument och berednings- och beslutsprocesser som är transparenta och tydliga, och som därigenom leder till jämställd rekrytering och till jämställda studie- och karriärvägar samt rättssäkerhet för personal och studenter,
•    chefer och ledare som aktivt kan förebygga och motverka ojämställdhet och diskriminering, till exempel vid rekrytering av personal och doktorander, och som skapar goda arbetsvillkor inom det dagliga arbetet inom utbildning, forskning och verksamhetsstöd, samt
•    medarbetare som genom ett genusmedvetet förhållningssätt skapar bättre kvalitet i utbildning, forskning och verksamhetsstöd, både vad gäller innehåll och form, och som aktivt förebygger och motverkar ojämställdhet och diskriminering av såväl studenter/doktorander som kollegor.

Åtgärderna i planen är av olika karaktär. En del handlar om att kartlägga ett område inom vilket universitetet saknar tillräcklig kunskap i dagsläget. 

Andra åtgärder handlar om att synliggöra olika maktförhållanden eller att följa upp berednings- och beslutsprocesser.

Slutligen är vissa åtgärder, där tillräcklig kunskap finns redan idag, mer åtgärdsinriktade.

Gemensamt för alla åtgärder är en strävan att öka transparensen inom olika berednings- och beslutsprocesser samt att öka genusmedvetenheten för både personal och studenter, i syfte att universitetets verksamhet ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Varje åtgärd har en huvudansvarig funktion eller avdelning.

Plan för jämställdhetsintegrering 

Resultat hittills

Organisation och ledarskap, berednings- och beslutsprocesser samt besluts- och delegationsordningar

 • För att skapa mer transparenta och jämställda processer har universitetets rekryterings- och befordringsprocesser reviderats.
 • För att stärka studierektorsrollen och samtidigt skapa ökad hållbarhet i att utbilda genusmedvetna ledare har universitetet startat ett nytt studierektorsprogram samtidigt som det har införts att det ska finnas delegationer till studierektorerna vid varje institution.

Utbildning och forskning

 • För att stärka och stödja doktorander har universitetet startat ett nytt doktorandprogram.
 • För att skapa mer transparenta och jämställda rekryteringsprocesser för doktorander har universitetet reviderat antagningsordningen för utbildning på forskarnivå, och avser att fortsatt följa upp detta.
 • För att minska doktoranders sjukskrivningstal har universitetet anordnat temadagar om hälsofrämjande arbete inom forskarutbildningen, riktade till prefekter, studierektorer och handledare.
 • För att kontinuerligt följa upp och utveckla jämställdhet i utbildning och forskning har universitetet infört jämställdhetskriterier i kvalitetssystemen för utbildning och forskning. Inom utbildning används kriteriet dels vid etablering av ny utbildning, dels vid uppföljning inom universitetets utbildningsgranskningar. Inom forskning används kriteriet i uppföljning av forskningens förutsättningar och genomförande.
 • För att öka genusmedvetenheten hos lärare och handledare har universitetet integrerat ett genusperspektiv i de högskolepedagogiska kurserna, i forskarhandledarkurserna, i VFU-handledarutbildningar samt i fortbildning av studie- och karriärvägledare.
   
 

Kontakt

Universitetets arbete med arbetsmiljö och lika villkor

Studentavdelningen 
E-post: likavillkor@su.se

Personalavdelningen
Parasto Rosencrantz
E-post: parasto.rosencrantz@su.se

Universitetets samordnare för jämställdhetsintegrering

Rektors kansli
Camilla Norrbin
E-post: camilla.norrbin@su.se 

Malin Cederth Wahlström
E-post: malin.cederth.wahlstrom@su.se

På denna sida