Stockholms universitet logo, länk till startsida

Remisser och utredningar vid Stockholms universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få vid genomförande samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten.

 

Remisser och våra yttranden

Här publiceras universitetets yttranden, där regeringen bett oss svara på en remiss.
För yttranden och expertsvar före 23 september 2020.

Yttrande: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)

Yttrande: Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Yttrande: Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51)

Yttrande: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Yttrande: Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Yttrande: Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Yttrande: Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas (Ds 2021:20)

Yttrande: Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Yttrande: Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32)

Yttrande: Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar

Yttrande: En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Yttrande: Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Yttrande: Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Yttrande: Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Yttrande: Förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet

Yttrande: Nationell plan för trygghet och studiero

Yttrande: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)

Yttrande: Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)

Yttrande: Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm

Yttrande: Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet (M2021/00596)

Yttrande: Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa

Yttrande: Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen

Yttrande: Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Yttrande: Förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning

Yttrande: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

Yttrande: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73)

Yttrande: Säker och kostnadseffektiv IT-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1)

Yttrande: Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79)

Yttrande: En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Yttrande: Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66)

Yttrande: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)

Yttrande: Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (U2021/00301)

Yttrande: Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)

Yttrande: Utvinning ur alunskiffer – Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71)

Yttrande: En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Yttrande: Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Yttrande: Student IN Försäkringsvillkor 2021-07-01

Yttrande: Beslut om avstängningar och varningar i disciplinärenden fattade under år 2019 och 2020”

Yttrande: En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Yttrande över promemorian Covid-19-lag (S2020/09214)

Yttrande över betänkandet Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar (SOU 2020:13)

Yttrande över Forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm

Yttrande över Stockholmsregionens strategi för Life Science

Yttrande: Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)

Yttrande över betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

Yttande: Modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33)

Yttrande: likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Yttrande över remiss Student UT Försäkringsvillkor 2021-07-01

Yttrande: Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden 2021-2027

Yttrande: Ekonomistyrningsverkets rapport "Uttag av avgifter för forskningsinfrastruktur"

Yttrande över förslag till ändringar i kursplaner och kunskapskrav i grundsärskolan

Yttrande: Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet ..lärarutbildning

Yttrande över betänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Yttrande: Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

Yttrande: Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS

Yttrande: Ansökan från Södertörns högskola om att bedriva kompletterande utbildning i socialt arbete

Yttrande över betänkandet Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Yttrande över betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning ...

Yttrande över betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

Yttrande över Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska

Yttrande över betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

Yttrande över betänkandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet ingen övergödning (SOU 2020:10

Yttrande över promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt (Fi2020/02950/S1)

Yttrande över promemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Yttrande över betänkandet Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

Yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten

Yttrande över betänkandet En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66)

Yttrande över promemoria från Konkurrensverket med förslag till utvecklad reglering

Yttrande över betänkandet För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering

Yttrande över betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

Yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

Yttrande över promemorian Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar

Yttrande över betänkandet Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Yttrande över genomlysning av vårdområdet svårbehandlat självskadebeteende

Yttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU- direktiv på avfallsområdet

Yttrande över betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)

Yttrande över promemorian Bättre studiestöd till äldre (U2019/04318/UH)

Yttrande över promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad

Yttrande över internrevisionsrapport gällande arbetsmiljöarbetet inom Stockholms universitet

Yttrande över Riksrevisionens granskningsrapport Holdingbolag vid lärosätena

Slutbetänkandet SOU 2019:50 Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?

Stockholms universitets synpunkter på inriktningen av forskningspolitiken

Yttrande över En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Yttrande över Sveriges universitets- och högskoleförbunds förslag


 

Expertremisser

Universitetet får ett stort antal remisser för vilka särskild sakkunskap inom ett eller flera vetenskapsområden krävs, så kallade expertremisser. Beslut om att avge yttrande över en expertremiss delegeras vanligen till områdesnämnd.

Remisser som besvarats av Naturvetenskapliga området

Remisser som besvarats av Humanvetenskapliga området

Remisser som besvarats av Juridiska fakulteten

 

 

Kontakt

Regeringens webbsida för remisser

Kontakta registrator för äldre yttranden och expertsvar före 2016.  E-post: registrator@su.se

På denna sida