Stockholms universitet

Remisser och utredningar vid Stockholms universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få vid genomförande samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten.

 

Remisser och våra yttranden

På denna sida publiceras universitetets yttranden, där regeringen bett oss svara på en remiss. Remisserna är publicerade på regeringens webbsida:

Regeringens webbsida för remisser

 

Remissvar 2023

Yttrande: En uppväxt fri från våld - En nationell strategi för att förebygga och bekämpa

Yttrande: EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

Yttrande: Utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024

Yttrande: Föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Yttrande: Boverkets föreskrifter kring hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Yttrande: Ändring i skolförordningen, ändring i gymnasieförordningen och förslag om tilläggsbelopp

Yttrande: Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Yttrande: Allmänna råd med kommentarer om styrning och ledning av fritidshemmet

Yttrande: Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa

Yttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi

Yttrande: Föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg

Yttrande: Promemorian Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg

Yttrande: Promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Yttrande: Ändringar i förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)

Yttrande: Fler veckor med omställningsstudiestöd

Yttrande: Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Yttrande: Revidering av ramdirektivet för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet

Yttrande: Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022

 

Yttrande: Lokal och regional klimatomställning – Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan

Yttrande: Näringslivets klimatomställning

Yttrande: Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning

Yttrande: Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

Yttrande: Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur

Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet (SOU 2022:21)

Enkät om den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050)

Yttrande: En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)

Yttrande: Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)

Yttrande : En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Yttrande: UKÄ:s enkät om regeringsuppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

Yttrande: Ett utvidgat utreseförbud för barn

Yttrande: Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)

Yttrande: Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

Yttrande: Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänster för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)

Yttrande: Förordning om ozonskiktet

Yttrande: Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15)

Yttrande: Nytt sanktionssystem samt uppgifter om sanktionsavgifter inom djurskyddsområdet

Yttrande: Samrådshandlingar för Roslagsbanans förlängning till city

Yttrande: Forum för levande historias framtida inriktning

Yttrande: En effektivare upphandlingstillsyn

Yttrande: Utkast till ramverk för högskolepedagogisk utveckling

Yttrande: EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

Yttrande: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Yttrande: Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

Yttrande: Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

Yttrande: Utvärdering av Sveriges penningpolitik 2015-2020

Yttrande: Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll

Yttrande: Införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan och motsvarande utbildningar på gymnasial nivå

Yttrande: En ny rymdlag (SOU 2021:91)

Yttrande: Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Yttrande: Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun

Yttrande: Riksarkivets förslag till författningar

Yttrande: Förslag till föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer enligt järnvägstekniklagen och förslag till föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för nationella järnvägssystem

Yttrande: Reglering av privata sjukförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80)

Yttrande: Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

 

Yttrande: Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

Yttrande: Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet

Yttrande: Tydligare reglering av hampa (Ds 2021:34)

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Nya regler för organdonation

Yttrande: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)

Yttrande: Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Yttrande: Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51)

Yttrande: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Yttrande: Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Yttrande: Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Yttrande: Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas (Ds 2021:20)

Yttrande: Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Yttrande: Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32)

Yttrande: Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar

Yttrande: En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Yttrande: Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Yttrande: Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Yttrande: Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Yttrande: Förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet

Yttrande: Nationell plan för trygghet och studiero

Yttrande: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)

Yttrande: Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)

 

Expertremisser

Universitetet får ett stort antal remisser för vilka särskild sakkunskap inom ett eller flera vetenskapsområden krävs, så kallade expertremisser. Beslut om att avge yttrande över en expertremiss delegeras vanligen till områdesnämnd.

Remisser som besvarats av Naturvetenskapliga området

Remisser som besvarats av Humanvetenskapliga området

 

Tidigare remissvar

Yttranden och expertsvar på denna sida avpubliceras två år efter publiceringsdatum. För äldre yttranden och expertsvar kontakta registrator.

E-post: registrator@su.se

På denna sida